Naziv
Kroatistika
Puni naziv
Kroatistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kroatistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. objasniti procese pismenosti i pisma u srednjem vijeku te odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim jezicima, posebno hrvatskome
  2. definirati i tumačiti pojmove iz jezikoslovne kroatistike, temeljne pojmove iz povijesno-poredbene lingvistike te tumačiti jezik kao sustav, jezik kao standard i značenje jezičnih podataka na paradigmatskoj i sintagmatskoj razini
  3. objasniti i primijeniti jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini hrvatskoga standardnoga jezika te razlikovati i interpretirati različite funkcionalne stilove hrvatskoga jezika
  4. objasniti povijesni razvoj hrvatskoga jezika te razlikovati fonološka, morfološka, sintaktička i leksička obilježja lokalnih govora i hrvatskih dijalekata
  5. objasniti temeljne pojmove znanosti o književnosti te primijeniti književnoznanstvene i lingvističke pojmove u stilističkoj i naratološkoj analizi književnog teksta
  6. tumačiti i uspoređivati različite tipove usmenih i pisanih tekstova unutar žanrovskog sustava i njihova tematsko-motivska, strukturna i kompozicijska obilježja
  7. interpretirati različite tipove književnih tekstova iz korpusa hrvatske usmene, starije i novije te svjetske književnosti s obzirom na različite teorijske, poetičke i kritičke pristupe i periodizacijske modele
  8. raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i njezinih veza s drugim humanističkim znanostima
  9. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  10. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja