Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. objasniti i usporediti obilježja, periodizacije i kronologije arheoloških kultura na prostoru Europe
 2. uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 3. prepoznati osnovne tipološke, tehnološke i kronološke karakteristike arheološke građe
 4. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i društvenih promjena u prošlosti na temelju materijalnih ostataka
 5. izabrati primjerenu metodologiju obrade arheološke građe
 6. prepoznati i definirati različite vrste arheološkog zapisa i izabrati adekvatnu metodu prikupljanja primarnih arheoloških i prostornih podataka
 7. interpretirati promjene u oblikovanju prirodnog i kulturnog krajolika koristeći arheološke metode i spoznaje prirodnih znanosti
 8. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
 9. ovladati socijalnim vještinama potrebnim za timski rad, odgovorno surađivati u radnom i društvenom okruženju te primijeniti načela struke u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 10. primijeniti osnove muzeološkog i konzervatorskog rada, te provesti aktivnosti vezane uz prezentaciju arheološke baštine
 11. primijeniti osnove latinskog i grčkog jezika u arheologiji
 12. analizirati i interpretirati podatke s epigrafičkih i numizmatičkih nalaza
 13. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst na temelju arheoloških podataka
 14. koristiti povijesne izvore, arhivsku i dokumentacijsku građu
 15. interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti