Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. objasniti i usporediti obilježja, periodizacije i kronologije arheoloških kultura na prostoru Europe
  2. uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
  3. prepoznati osnovne tipološke, tehnološke i kronološke karakteristike arheološke građe
  4. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i društvenih promjena u prošlosti na temelju materijalnih ostataka
  5. izabrati primjerenu metodologiju obrade arheološke građe
  6. prepoznati i definirati različite vrste arheološkog zapisa i izabrati adekvatnu metodu prikupljanja primarnih arheoloških i prostornih podataka
  7. interpretirati promjene u oblikovanju prirodnog i kulturnog krajolika koristeći arheološke metode i spoznaje prirodnih znanosti
  8. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  9. ovladati socijalnim vještinama potrebnim za timski rad, odgovorno surađivati u radnom i društvenom okruženju te primijeniti načela struke u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
  10. interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti

1. Obavezni kolegiji
265810 Akademsko izražavanje - teme iz kamenog doba
265846 Arheologija i povijest srednjega vijeka
266137 Civilizacija starog vijeka
265808 Neolitik i eneolitik Hrvatske u kontekstu središnje i jugoistočne Europe
265809 Terenski rad - terenska nastava 1
39624 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
2. Strani jezik za akademske potrebe 2 - odabrati 2 ECTS boda (20837)
3. Zamjena za strani jezik / generičke vještine - tijekom 1. godine studija odabrati ukupno 4 ECTS (20836)