Naziv
Rumunjski jezik i književnost
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rumunjskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnog rumunjskog jezika na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu
  2. samostalno prevesti s rumunjskoga na hrvatski jezik i obratno tekstove za koji nisu potrebna specifična stručna znanja
  3. objasniti temeljne lingvističke pojmove i primijeniti ih u opisu rumunjskoga jezika
  4. opisati i analizirati relevantne rumunjske književne tekstove i kulturne fenomene u povijesnom kontekstu
  5. primijeniti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti pri analizi i interpretaciji tekstova na rumunjskom jeziku
  6. usporediti hrvatski i rumunjski jezični sustav na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
  7. prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja rumunjske književnosti, lingvistike, dijalektologije, kulture i društva
  8. procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini
  9. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  10. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku