Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. objasniti historijske koncepte prvog i drugog reda i primijeniti ih u objašnjavanju ključnih povijesnih fenomena, struktura i procesa
  2. objasniti i primijeniti, na odabranim sadržajima, ključne teorijske i metodološke pristupe koji se koriste u analiziranju i interpretiranju prošlosti
  3. analizirati i vrednovati egzemplarne prikaze prošlosti (neznanstvene, znanstvene, edukativne, popularne) procjenjujući valjanost njihovih dokaza i argumenata
  4. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  5. postavljati istraživački relevantna pitanja o prošlosti koja proizlaze iz proučavanja egzemplarnih izvora te oblikovati znanstveno i stručno utemeljene odgovore
  6. analizirati i vrednovati odabrane primarne i sekundarne povijesne izvore
  7. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  8. oblikovati prikaze prošlosti (javnopovijesne, popularnopovijesne, multimedijske) namijenjene široj, neakademskoj publici
  9. primjenjivati profesionalnu odgovornost, akademsku etičnost i kulturu dijaloga uvažavajući vjerske, nacionalne, rodne, političke i socijalne različitosti
  10. argumentirano reagirati na zlouporabe prošlosti u historiografiji i javnom diskursu

1. Obavezni kolegiji
2. Strani jezik za akademske potrebe 1 - odabrati 2 ECTS boda (20959)
3. Zamjena za strani jezik - odabrati 4 ECTS boda (20983)
1. Obavezni kolegiji
2. Strani jezik za akademske potrebe 2 - odabrati 2 ECTS boda (20960)
3. Zamjena za strani jezik - odabrati 4 ECTS boda (20983)