Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. objasniti historijske koncepte prvog i drugog reda i njihovu ulogu u oblikovanju znanja o prošlosti
 2. objasniti različite povijesne fenomene, procese i strukture primjenjujući historijske koncepte prvog i drugog reda
 3. izraditi seminarske radove manjeg opsega u kojima će tematizirati odabrane historiografske probleme i prijepore
 4. objasniti i primijeniti različite teorijske pristupe koji se koriste u analiziranju i interpretiranju prošlosti
 5. objasniti i primijeniti različite metodološke postupke koji se koriste u istraživanju prošlosti
 6. analizirati i vrednovati različite prikaze prošlosti (raznovrsne historiografske radove te neznanstvene, edukativne i popularne prikaze prošlosti) procjenjujući valjanost njihovih dokaza i argumenata
 7. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
 8. postavljati istraživački relevantna i tematski raznovrsna pitanja o prošlosti te oblikovati znanstveno i stručno utemeljene odgovore
 9. analizirati i vrednovati različite primarne i sekundarne povijesne izvore
 10. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
 11. oblikovati prikaze prošlosti (seminarske radove, eseje, blogove, web-stranice) o širem dijapazonu proučavanih historiografskih tema, koristeći se stručnom terminologijom, kritičkim aparatom historijske znanosti i pravilima struke
 12. oblikovati prikaze prošlosti (javnopovijesne, popularnopovijesne, multimedijske) namijenjene široj, neakademskoj publici
 13. primjenjivati profesionalnu odgovornost, akademsku etičnost i kulturu dijaloga uvažavajući vjerske, nacionalne, rodne, političke i socijalne različitosti
 14. argumentirano reagirati na zlouporabe prošlosti u historiografiji i javnom diskursu

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji epohe: Stara povijest - odabrati 12 ECTS bodova (20957)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (20982)
4. Strani jezik za akademske potrebe 1 - odabrati 2 ECTS boda (20967)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji epohe: Srednjovjekovna povijest - odabrati 12 ECTS bodova (20958)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (20982)
4. Strani jezik za akademske potrebe 2 - odabrati 2 ECTS boda (20968)