Naziv
Švedski jezik i kultura
Puni naziv
Švedski jezik i kultura
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) švedskog jezika i kulture
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Student / studentica će moći ispravno komunicirati, usmeno i pismeno, na standardnom švedskom jeziku na razini B2 po Zajedničkom europskom okviru za jezike;
  2. pasivno se služiti svojim drugim skandinavskim jezikom na razini B1 te se pismeno i usmeno izražavati na razini A2 prema ZEROJ-u;
  3. objasniti temeljne lingvističke pojmove te ih primijeniti u opisu švedskog jezika na svim razinama, ukazujući na poziciju švedskog među jezicima svijeta, osnovne razlike između švedskog i drugih skandinavskih jezika te na mogućnost analize istih jezičnih činjenica u različitim teorijskim okvirima;
  4. samostalno prevesti sa švedskog na hrvatski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja razumijevajući prirodu prijevodnog procesa te raspraviti prijevodne probleme i argumentirati vlastito prijevodno rješenje;
  5. analizirati relevantne skandinavske književne tekstove i kulturne fenomene koristeći osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti i kulturalne teorije;
  6. objasniti ključne pojmove i metode filmske teorije i historiografije te ih primijeniti u analizi švedskih filmova i srodnih medija;
  7. prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije o suvremenim skandinavskim jezicima, pripadnim kulturama te povijesnim i suvremenim karakteristikama skandinavskih društava;
  8. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
  9. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.