Naziv
Anglistika
Puni naziv
Anglistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Razlikovati te adekvatnim metajezikom objasniti razine jezične analize (fonološka, morfološka, sintaktička, semantička, pragmatička) u opisu sustava engleskog jezika.
  2. Samostalno prevesti jednostavniji tekst s engleskog jezika na hrvatski i s hrvatskog jezika na engleski za koji nisu potrebna posebna stručna znanja.
  3. Preoblikovati i sažeti tekstove različitih razina složenosti na engleskome jeziku na gramatički, stilski i komunikacijski primjeren način.
  4. Primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela na engleskom jeziku.
  5. U tekstu prepoznati i objasniti elemente kulturnog, društvenog i povijesnog konteksta u zemljama engleskog govornog područja.
  6. Izdvojiti najvažnije autore i djela te objasniti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u književnostima engleskog govornog područja.
  7. Prikupiti, interpretirati i komunicirati pojmove koji pripadaju kulturama engleskog govornog područja na stupnju koji omogućuje nastavak studija na višoj razini.
  8. Argumentirati svoje mišljenje i kritički procjenjivati argumentaciju u pisanoj i usmenoj komunikaciji na engleskome jeziku.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Generičke vještine - odabrati najmanje 3 ECTS (20845)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20848)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20861)