Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Opisati povijesni razvoj informacijskih i komunikacijskih znanosti te definirati njihove temeljne koncepte
  2. Usporediti različite teorijske i istraživačke pristupe osnovnim predmetima informacijskih i komunikacijskih znanosti
  3. Objasniti informacijske struke i pripadajuće skupove znanja i vještina
  4. Osmisliti i provesti jednostavno istraživanje u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti
  5. Prepoznati, odabrati i primijeniti adekvatne informacijske i komunikacijske tehnologije za pretraživanje, organizaciju, analizu, stvaranje i prezentaciju podataka
  6. Pronaći, vrednovati i koristiti informacije i informacijske izvore
  7. Primijeniti načela i metode organizacije i zaštite dokumenata, podataka i informacija
  8. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost jezgre - A - odabrati 4 ECTS (20971)
3. Jezične kompetencije i generičke vještine - tijekom prve godine odabrati 4 ECTS (20970)