Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) etnologije i kulturne antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (20818)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS bodova (20819)
4. Zamjenski kolegiji za studente Antropologije - odabrati 6 ECTS bodova (20820)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (20821)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS bodova (20819)