Naziv
Romistika
Puni naziv
Romistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

1. Obavezni kolegiji
266114 Književnost Roma 1
266117 Kultura Roma 1
147510 Romski jezik 1
2. Izbornost struke - odabrati 12 ECTS (21077)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 24 ECTS (21078)
1. Obavezni kolegiji
266115 Književnost Roma 2
266118 Kultura Roma 2
147516 Romski jezik 2
2. Izbornost struke - odabrati 12 ECTS (21079)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 24 ECTS (21078)