Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar španjolskog jezika i književnosti
magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. pokazati znanje i razumijevanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta kao temelj za izbor ispravne traduktološke strategije u navedenim kontekstima
  2. upotrebljavati morfosintaktičke strukture svojstvene vrsti i funkciji teksta španjolskog jezika koji se prevodi i analitički ih usporediti s drugim rješenjima te ih vrednovati i podržati ili kritički izabrati primjerenije rješenje u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
  3. povezati i uklopiti odnosno samostalno primijeniti jezično znanje i vještine prevođenja u prijevodu tekstova različitih jezičnih registara
  4. samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski tekstove za koja su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika te s hrvatskoga na španjolski tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
  5. procijeniti i kontrastivno prikazati tekstualne, paratekstualne, izvantekstualne, kontekstualne i interkulturne sadržaje različitih tematika
  6. razviti vještine za samostalno pretraživanje dostupnih vjerodostojnih terminoloških baza podataka u svrhu pronalaženja prirodnog ekvivalenta
  7. primijeniti tehniku povratnoga prijevoda u svrhu provjere vlastitih prijevodnih rješenja. Student će moći prevesti jednostavnije tekstove iz raznih područja točno, ispravno i u duhu hrvatskoga jezika
  8. pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja traduktologije; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati traduktološku, terminološku i terminografsku građu i metodologiju relevantnu za obradu teme rada