Naziv
Kroatistika
Puni naziv
Kroatistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kroatistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike
 2. objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu
 3. razumjeti međusobnu ovisnost jezičnih promjena s obzirom na doba njihove primjene te sagledati gramatičke fenomene iz dijakronijske perspektive, kao i interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
 4. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 5. interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 6. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 7. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 8. preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku
 9. ovladati pisanom i govornom komunikacijom jednoga slavenskog jezika na početnome stupnju te definirati i objasniti razliku među značajkama toga slavenskoga jezika i hrvatskoga jezika, kao i razumjeti osebujnost hrvatskoga u odnosu prema drugim slavenskim jezicima, posebno južnoslavenskim
 10. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 11. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 12. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela, kao i analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 13. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 14. definirati, opisati i objasniti temeljne pojmove hrvatske usmene književnosti te analizirati temeljne usmenoknjiževne tekstove
 15. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 16. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 17. analizirati, razlikovati, raščlaniti te kritički prosuđivati vrste tekstova pisane i usmene književnosti različite namjene
 18. upotrijebiti strani jezik struke i njegovu znanstvenu terminologiju u pisanoj i usmenoj komunikaciji o stručnim temama srednje složenosti
 19. identificirati i locirati područje istraživanja za rad na terenu u području dijalektologije i usmene književnosti te vrednovati i pohraniti istraživani materijal
 20. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - jezik (1. semestar) - odabrati 5 ECTS bodova (1508)
3. Izborni kolegiji - književnost (1. semestar) - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (1509)
4. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (2. sem.) - odabrati između 4 i 6 ECTS bodova (1510)
3. Izborni kolegiji - jezik (2. sem.) - odabrati između 3 i 5 ECTS bodova (3953)
4. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)