Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) psihologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. objasniti i analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije
 2. protumačiti temeljne psihičke procese i osobine (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja
 3. koristiti metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz različitih područja društvenih djelatnosti
 4. primijeniti statističko rezoniranje u pripremi, provedbi i interpretaciji nalaza empirijskih istraživanja
 5. odabrati i koristiti prikladne računalne programe pri osnovnoj statističkoj obradi i radu s bazama podataka
 6. samostalno planirati i organizirati radne zadaće u različitim društvenim djelatnostima
 7. povezivati i vrednovati temeljne spoznaje u psihologiji kao fundamentalnoj i primijenjenoj znanosti
 8. kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina
 9. analizirati relevantne karakteristike pojedinaca, grupa, sustava i situacija prikladnim psihologijskim metodama
 10. procijeniti etičke aspekte različitih područja psihološke djelatnosti i istraživačkog rada, te primijeniti načela psihologijske etike
 11. samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate različitih oblika rada stručnjacima i laicima
 12. učinkovito koristiti i samovrednovati vještine komuniciranja s pojedincem, grupom i javnošću u novim i nepredvidivim situacijama
 13. odgovorno i konstruktivno surađivati u timskom odlučivanju i djelovanju
 14. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 15. kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu
 16. kritički prosuđivati vlastito znanje i kompetencije za samostalni rad u području psihologije
 17. koristiti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i pokazati spremnost za profesionalno usavršavanje

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. odabrati min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
36854 Izvori i pretraživanje psihologijske literature
46815 Komunikacijske vještine
36853 Mjerne tehnike u psihologiji
51227 Psihologija boli
131598 Psihologija osoba s invaliditetom
59753 Psihologija učenja i poučavanja matematike
42429 Rad u zajednici
95304 Samopoimanje i samopredstavljanje
131594 Statistička obrada podataka pomoću računala
36858 Tehnologije i održivi razvoj
52602 Teorije ličnosti
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4024)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. odabrati min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4025)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. odabrati min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka
36854 Izvori i pretraživanje psihologijske literature
46815 Komunikacijske vještine
36853 Mjerne tehnike u psihologiji
51227 Psihologija boli
131598 Psihologija osoba s invaliditetom
59753 Psihologija učenja i poučavanja matematike
42429 Rad u zajednici
95304 Samopoimanje i samopredstavljanje
131594 Statistička obrada podataka pomoću računala
36858 Tehnologije i održivi razvoj
52602 Teorije ličnosti
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom stud. odabrati min. 34 ECTS od izbornih kolegija - Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS boda od izbornih kolegija (11800)
2.1. Kolegiji s odsjeka