Naziv
Francuski jezik i književnost
Puni naziv
Francuski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) francuskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
  2. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa
  3. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
  4. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
  5. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
  6. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
  7. objasniti i primijeniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
  8. navesti i objasniti najvažnije pojmove iz romanske lingvistike s naglaskom na francuski jezik
  9. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
  10. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja; razviti vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij)

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio studijskog programa - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3866)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3867)