Naziv
Germanistika
Puni naziv
Germanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 2. identificirati različite fonološke strukture i procese u standardnom njemačkom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija
 3. opisati internu strukturiranost njemačkog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije
 4. primijeniti sintaktičko nazivlje i kategorije te identificirati i analizirati rečenične strukture
 5. interpretirati različite semantičke teorije i postavke
 6. samostalno prevesti tekstove s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački za koje nisu potrebna posebna stručna znanja
 7. sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 8. obrazložiti i primijeniti osnovnu lingvističku aparaturu na konkretnim primjerima na različitim razinama proučavanja jezika
 9. samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 10. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati obilježja suvremenih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 11. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 12. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 13. izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća nadalje, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 14. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 15. nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
 16. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 17. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 19. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području

1. Obavezni predmeti
2. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)
3. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)