Naziv
Hungarologija
Puni naziv
Hungarologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) mađarskoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) mađarskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. ostvariti svakodnevnu komunikaciju u pismu i govoru na standardnom mađarskom jeziku
 2. aktivno sudjelovati u raspravama koje se tiču poznatih tema s područja vlastitog interesa na mađarskom jeziku s izvornim govornicima, obrazlažući svoja stajališta
 3. sažeti i protumačiti smisao općih tekstova svakodnevne tematike, te jednostavnijih stručnih - književnih i medijskih - tekstova na standardnom mađarskom jeziku
 4. preoblikovati jednostavnije tekstove na mađarskom jeziku tako da postignu gramatičku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na poznatu temu na mađarskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 6. samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski tekstove vezane za poznate teme i za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u mađarskom jeziku, te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. prepoznati, imenovati (na hrvatskom i na mađarskom jeziku) i praktično upotrebljavati temeljna morfonološka i morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički i pragmatički pravilnih kraćih tekstova
 9. kategorizirati funkcionalne dijelove mađarske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 10. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije i sintakse mađarskog jezika
 11. identificirati temeljne karakteristike razvoja mađarske kulture i civilizacije (povijesna razdoblja, zemljopisne i geopolitičke pojmove, promjene državnog teritorija, nacionalne simbole, predodžbe o Mađarima kod susjednih naroda), i naučene karakteristike povezati s opće poznatim činjenicama hrvatsko-mađarskih povijesnih dodira
 12. razlikovati različite metodologije u interdisciplinarnom okviru hungarologije (etnologija, povijest, povijest književnosti, lingvistika) i koristiti osnovnu filološku aparaturu pojedinačnih grana književne znanosti (povijest, teorija, komparatistika)
 13. upotrijebiti temeljna pomagala (tiskana i digitalna) i mrežne resurse mađarskih kulturoloških studija (baze podataka, enciklopedije, digitalne knjžnice sa full text pristupom, on-line rječnike)
 14. izdvojiti i svojim riječima (na materinskom jeziku tj. na hrvatskom) opisati relevantne obrasce mađarskih književno-povijesnih razdoblja
 15. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz klasičnog i modernog doba (19–20. st.) te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 16. koristiti i razviti stečene hungarološke vještine u kontekstu svakodnevnog života (osobni susreti i pojavljivanje mađarske kulture u medijima, itd.) te, procijenivši vlastite interese i kompetencije, odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečena na studiju hungarologije sa znanjima stečenima na drugom studijskom programu s društveno-humanističkog područja