Naziv
Judaistika
Puni naziv
Judaistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) judaistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) judaistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. opisati različite faze evolucije židovske civilizacije, komparirati elemente pojedinih povijesnih, kulturnih i društvenih procesa različitih židovskih kultura i jezika te kako su historijski faktori utjecali na te promjene
  2. razlikovati primarne i sekundarne izvore informacija i identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima
  3. klasificirati i analizirati temeljne pojmove židovske tekstove biblijskog, rabinskog ili modernog podrijetla u prijevodu te kritički promišljati sekundarne izvorima koji tumače ove tekstove
  4. prepoznati i interpretirati autore, djela i smjerove u židovskoj filozofiji, objasniti ulogu islamske i kršćanske filozofije te povijesnih okolnosti njihovog nastanka u oblikovanju židovske rabinske misli, filozofije i misticizma
  5. opisati židovske doprinose svjetskoj književnosti; moći samostalno interpretirati odabrana djela židovske književnosti u svjetskome kontekstu, osobito u odnosu spram mogućnosti oblikovanja židovskih identiteta u tim djelima
  6. upotrebljavati hebrejski jezik u usmenoj komunikaciji i čitanju i prevođenju tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja na razini B1
  7. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  8. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku