Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) lingvistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 2. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
 3. nabrojati temeljne pojmove četiriju lingvističkih disciplina – fonologije, morfologije, sintakse i semantike
 4. protumačiti mjesto svake pojedine lingvističke discipline naspram ostalih triju lingvističkih disciplina
 5. razlikovati različite lingvističke pristupe i pravce od predstrukturalizma do poststrukturalizma
 6. obrazložiti razlike između funkcionalnih i formalnih pristupa opisu jezika
 7. razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika
 8. razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi
 9. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 10. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 11. analizirati jezičnu građu i usporediti jezične podatke iz tipološki različitih jezika na temelju metoda formalnih ili funkcionalnih pristupa jeziku
 12. analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 13. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 14. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 15. samostalno oblikovati zaključke o fonološkim, morfološkim, sintaktičkim i semantičkim jezičnim pojavama
 16. samostalno oblikovati zaključke o mjestu lingvistike u odnosu na druge bliske znanstvene discipline
 17. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 18. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2011)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
225418 Francuski jezik za akademske potrebe 1
225420 Francuski jezik za akademske potrebe 3
225422 Njemački jezik za akademske potrebe 1
225424 Njemački jezik za akademske potrebe 3
225426 Ruski jezik za akademske potrebe 1
225428 Ruski jezik za akademske potrebe 3
225430 Španjolski jezik za akademske potrebe 1
225432 Španjolski jezik za akademske potrebe 3
225434 Talijanski jezik za akademske potrebe 1
225436 Talijanski jezik za akademske potrebe 3
4. Izborni kolegiji - odabrati do popunjenja kvote na studiju (1882)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 10 ECTS bodova (1884)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2012)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
225419 Francuski jezik za akademske potrebe 2
225421 Francuski jezik za akademske potrebe 4
225423 Njemački jezik za akademske potrebe 2
225425 Njemački jezik za akademske potrebe 4
225427 Ruski jezik za akademske potrebe 2
225429 Ruski jezik za akademske potrebe 4
225431 Španjolski jezik za akademske potrebe 2
225433 Španjolski jezik za akademske potrebe 4
225435 Talijanski jezik za akademske potrebe 2
225437 Talijanski jezik za akademske potrebe 4
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1883)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3967)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS bodova (3822)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (4318)
87729 Akcentologija 1
37163 Algebarska lingvistika
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
37165 Povijest lingvističkih teorija
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3838)
3.1. Kolegiji s odsjeka
87729 Akcentologija 1
37163 Algebarska lingvistika
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
37165 Povijest lingvističkih teorija
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku