Naziv
Poljski jezik i književnost
Puni naziv
Poljski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) polonistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Poljskoj
 2. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulture te iz komparirati
 3. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovni kritički aparat znanosti o književnosti - osnovne književnoznanstvene i kritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 4. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju poljske književnosti
 5. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 6. izdvojiti i analizirati relevantne specifičnosti književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela poljske književnosti
 7. kritički prosuđivati pojedine poljske književne pojavnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 9. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 10. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati pročitani i odslušani sadržaj
 11. opisati različite situacije važne za neometanu komunikaciju i istodobno intervjuirati sugovornike na poljskom jeziku
 12. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti poljsko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 13. kritički vrednovati dostupne i izdvojiti relevantne primjere te izvesti zaključak nakon provedenih višeaspektnih propitivanja
 14. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
 15. raščlaniti poljske rečenice , interpretirati ih sa sintaktičkog stanovišta te izdvojiti komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 16. prepoznati desemantizirane veze, identificirati njihovu motiviranost, frazeološko značenje i pragmatičke funkcije
 17. služeći se metajezikom različitih lingvističkih disciplina u poljskom jeziku, predložiti adekvatne terminološke ekvivalente u hrvatskom
 18. osmisliti, skicirati i predstaviti strukturu pisanog teksta na poljskom jeziku, prilagoditi ga komunikacijskom kontekstu
 19. sažeti i protumačiti smisao tekstova različitih funkcionalnih stilova
 20. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
 21. uočiti i objasniti temeljna fonološka, morfološka, sintaktička i pragmatička obilježja poljskoga jezika
 22. procijeniti vlastite kompetencije i odabrati prikladne oblike nastavka obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati 5 ECTS bodova (3899)