Naziv
Portugalski jezik i književnost
Puni naziv
Portugalski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) portugalskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku
 2. usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku
 3. usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika
 4. usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike
 5. protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova
 6. prevoditi tekstove srednje težine s portugalskog na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskog na portugalski
 7. prepoznati, navesti i opisati kulturne i društvene procese u zemljama portugalskoga govornog područja
 8. prepoznati, objasniti i upotrijebiti temeljne analitičke, deskriptivne i metodološke pojmove vezane uz portugalsku književnost i civilizaciju
 9. izraziti svojim riječima specifičnosti književno-povijesnih razdoblja i književno-stilskih formacija portugalske književnosti i usporediti ih s njihovim društveno-povijesnim kontekstom
 10. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o portugalskim književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju portugalskih književnih djela
 11. izdvojiti i analizirati najznačajnije karakteristike književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz portugalske književnosti
 12. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz portugalske književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 13. sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova
 14. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 15. razviti vještine učenja nužne za snalaženje u materiji vezanoj uz portugalski književno-povijesni kontekst i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8279)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1852)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6075)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1853)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6076)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3869)
3.1. Kolegiji s odsjeka