Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. orijentirati se u svim razdobljima povijesnog razvitka
 2. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 3. analizirati načine interakcije među ljudima u prošlosti, uključujući sustave vlasti, komunikacije, migracije, trgovinsku razmjenu, osvajanja i kulturnu difuziju
 4. procijeniti značaj ključnih prekretnica i promjena u povijesti
 5. razviti i primijeniti vještine kritičkog mišljenja i istraživačke vještine koje su potrebne da bi se uspješno formulirao i proveo istraživački projekt
 6. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 7. procijeniti kako se podaci iz primarnih i sekundarnih izvora koriste u pisanoj ili usmenoj prezentaciji kao dokaz ili argument u odgovoru na istraživačka pitanja
 8. objasniti kako povjesničari u svojim radovima koriste periodizaciju i kronologiju
 9. protumačiti različite načine na koje su povjesničari proučavali i proučavaju prošlost i primjenjivati ta znanja u učenju i istraživanju
 10. vrednovati raznolikost, kompleksnost i moralne dileme koji su inherentni proučavanju povijesti
 11. objasniti kako je strukturirana argumentacija u odabranim primarnim i sekundarnim izvorima
 12. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 13. formulirati i braniti određenu tezu
 14. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
 15. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
 16. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
 17. postavljati promišljena pitanja koja potiču diskusiju i vode dubinskom razumijevanju materije
 18. formulirati povratnu informaciju o radovima i izlaganjima ostalih studenata
 19. razviti i demonstrirati profesionalne radne navike
 20. artikulirati i kultivirati vlastite vrijednosti kroz analizu odabranih etičkih pitanja i problema

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih kombinacija (1476)
2.1. Prva kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Druga kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2205)
4. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij (2015)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (1479)
2.1. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 12 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru (2207)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3616)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2205)
4. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij (2015)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3619)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik tijekom studija (2207)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
4.1. Kolegiji s odsjeka