Naziv
Turkologija
Puni naziv
Turkologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) turkologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) turkologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u turskom jeziku i usporediti ih i povezati s morfološkim i sintaktičkim kategorijama u hrvatskom jeziku
 2. analizirati i objasniti gramatički ustroj turske rečenice i usporediti ga s ustrojem hrvatske rečenice
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike turskog jezika
 4. protumačiti komunikacijske učinke rečenica s različitim obavijesnim ustrojem
 5. sažeti i protumačiti smisao tekstova na turskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 6. samostalno prevesti s turskog na hrvatski i s hrvatskog na turski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. demonstrirati komunikaciju koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom te se uključivati u razgovor o poznatim temama
 8. navesti i objasniti temeljne pojmove islama i islamske civilizacije te povijesne okolnosti nastanka i širenja islama
 9. navesti i opisati najvažnije vladajuće dinastije islamskog svijeta te izdvojiti i usporediti glavne karakteristike njihovih kulturno-civilizacijskih dometa
 10. nabrojiti, opisati i klasificirati stare turkijske narode, njihove jezike i književne idiome te protumačiti i povezati njihove migracije i geografsku rasprostranjenost s povijesnim razvojem
 11. klasificirati suvremene turkijske narode, njihove jezike i kulturna obilježja; preispitati i argumentirano obrazložiti sličnosti i razlike među altajskim jezicima
 12. procijeniti i kritički povezati političke, društvene, gospodarske i vjerske aspekte suvremenih turkijskih naroda i turkofonih manjina
 13. objasniti povijest turkoloških studija te komentirati njihovu znanstvenu metodologiju, vodeće znanstvenike, glavna postignuća i razvojnu perspektivu
 14. izdvojiti i analizirati specifičnosti povijesnog razvoja Osmanskog Carstva i kritički prosuđivati njegovu ulogu u kontekstu europske i svjetske povijesti
 15. objasniti nastanak i povijesni razvoj Republike Turske te argumentirano izložiti temeljne probleme suvremene turske povijesti uklopljene u regionalni i europski kontekst
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. samostalno prikupiti relevantne podatke iz područja turkološke struke te ih analizirati i kritički interpretirati u obliku pismenoga rada
 18. prezentirati informacije, ideje i probleme iz područja turkološke struke laicima i stručnjacima na materinskom jeziku ili stranom jeziku struke
 19. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju turkologije sa znanjima i vještinam stečenima na drugom studijskom programu društveno-humanističkog područja