Naziv
Grčki jezik i književnost
Puni naziv
Grčki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120

 1. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 3. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 4. prepoznati elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 5. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove iz helenističkog razdoblja
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 7. samostalno prevesti s novogrčkog na hrvatski i s hrvatskog na novogrčki jezik jednostavnije tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 8. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda sa starogrčkog, prihvatljivog za objavljivanje
 9. analizirati starogrčki književni tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 10. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkoj Grčkoj
 11. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 12. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
 13. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 14. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
 15. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
 16. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u grčkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 17. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 18. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja