dr.sc. Željko Agić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
trenutno na usavrsavanju
Soba
E-314
Telefon
01 4092 318
E-mail
zagic@ffzg.hr

Željko Agić rođen je 16. travnja 1983. godine u Splitu. U Trogiru je pohađao osnovnu školu, a u Splitu III. gimnaziju, prirodoslovno-matematičkoga usmjerenja. Diplomirao je 2005. godine na studiju računarstva Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, diplomskim radom Morfosintaktičko označavanje hrvatskoga jezika. Od 31. prosinca 2006. godine zaposlen je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na znanstvenome projektu Računalna sintaksa hrvatskoga jezika pod vodstvom prof. dr. sc. Zdravka Dovedana Hana, u sklopu znanstvenoga pro-grama Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Tadića s Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisuje i poslijediplomski doktorski studij Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, koji završava 2012. godine obranom doktorskoga rada Pristupi ovisnosnom parsanju hrvatskih tekstova. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave i vođenju završnih i diplomskih radova na preddiplomskim i diplomskim studijima Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti. Surađuje na EU FP7 i ICT-PSP znanstvenim projektima ACCURAT, CESAR, CLARA, CLARIN, Let'sMT!, XLike i PARSEME pri Sveučilištu u Zagrebu i pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Tadića. Sudjelovao je u organizaciji i radu niza konferencija s područja jezičnih tehnologija i informacijskih znanosti. Pohađao je škole ESSLLI 2008, ESSLLI 2009 i CLARA 2010 te sudjelovao u izvođenju škole CLARA Career Course 2011 kao predavač. U suautorstvu je objavio preko 40 znanstvenih radova na znanstvenim skupovima i u časopisima s međunarodnom recenzijom. Trenutno je na znanstvenom usavršavanju na Sveučilistu u Potsdamu, Njemačka.