Ivana Bašić, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
pon. 10.30-11.30
Soba
B-012
Telefon
6120055
E-mail
basici@ffzg.hr