dr.sc. Majda Bojić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorak 9.00-10.00
Soba
F322
Telefon
4092 340
E-mail
mbojic@ffzg.hr

Majda Bojić rođena je 09.08.1978. u Celju. Godine 2003. završila je studij francuskog jezika i književnosti i komparativne književnosti te upisala poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. završila je slobodni studij luzitanistike a na Odsjeku za romanistiku zaposlena je od studenog 2005. kao asistentica. Predaje kolegije iz brazilske i afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza te kolegij Portugalska kultura i civilizacija. Kao stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa provela je ljetni semestar 2007/2008. godine u Brazilu, na Federalnom fakultetu države Paraná, u svrhu rada na doktorskoj disertaciji. Doktorirala je 19. lipnja 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s radom Sjećanje i identitet u djelu Miltona Hatouma.

Recenzije
Pisanje u sjeni smrti, «Književna smotra» Broj 145, 2007. (recenzija knjige Maske sudbine, autorica: Florbela Espanca, prev. Nikica Talan, Disput, Zagreb, 2007.)
Prepoznavanje krajolika, «Vijenac» Broj 292, 15. svibnja 2005. ISSN 1330-2787 (recenzija knjige Lica, autor: Rui Nunes, prev. Tanja Tarbuk, Meandar, Zagreb, 2004.)
Zemlja pjesnika, «Vijenac» Broj 286, 17. veljače 2005. ISSN 1330-2787 (recenzija knjige Povijest portugalske književnosti, autor: Nikica Talan, Školska knjiga, Zagreb, 2004.)

Radovi
Crítica da dimensão política da representação no romance pós-moderno e sua cumplicidade, u: Anais do XI Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ur. Sandra Nitrini et. al.), ABRALIC, São Paulo, 2008.

Kongresi i seminari
International Conference on Re-Thinking Humanities and Social Sciences, September 6 – 9, 2012, University of Zadar, Croatia, sudjeluje s predstavljenim radom (“Fictions of memory: Cultural Memory Studies and Literatureˮ).

XI Congresso Internacional da ABRALIC, srpanj 2008, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP, Brasil, sudjeluje s predstavljenim radom.

O XXIII Encontro Nacional da ANPOLL, srpanj 2008, Universidade Federal de
Goiás, Goiânia – Goiás, Brasil, sudjeluje kao slušač.
I Seminário Internacional de Cultura, Imaginário e Memória da América Latina, studeni 2008, Curitiba, Paraná, Brasil, sudjeluje kao slušač.