Marija Bošnjak

Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
ponedjeljkom 17:45 - 18:30
Soba
B 124
Telefon
01/6120-074
E-mail
hercmarija@gmail.com

ŽIVOTOPIS Marija Bošnjak, prof. Rođena je 1974. u Širokome Brijegu (BiH), gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu (jezičnu gimnaziju) završila je u Mostaru. Hrvatski jezik i književnost diplomirala je 2000. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni ispit za zanimanje učitelja hrvatskoga jezika položila je 2002. godine. Zaposlena je kao lektor koordinator organiziranja e-učenja hrvatskoga jezika i književnosti za studente stranih sveučilišta na e-tečaju HIT-1, suradnome projektu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišnoga računskoga centra SRCE i Hrvatske matice iseljenika uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kao učitelj hrvatskoga jezika i književnosti radila je u tri osnovne škole u Zagrebu. Vodila je nastavu hrvatskoga kao stranoga jezika u nekoliko veleposlanstava. Također je predavala hrvatski kao strani jezik američkim studentima u američkoj organizaciji World Learning, SIT Study Abroad Program. Dugogodišnja je suradnica Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika te kao mentor mlađim kolegama. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2010. kao vanjski suradnik izvodi nastavu na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na kolegiju Hrvatski jezik. U suautorstvu s L. Cvikić objavila je leksički priručnik za početno učenje hrvatskoga kao inoga jezika na kratkim intenzivnim tečajevima Hrvatski u malome prstu 1, a suautorica je i nekoliko sveučilišnih skripta za razine više od početničke. Sama ili u suautorstvu s četrnaest izlaganja sudjelovala je na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Također je sudjelovala u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je vanjski suradnik na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta voditeljice prof. dr. sc. Zrinke Jelaske: Hrvatski kao strani jezik: razvojna gramatika i rječnik, Hrvatski kao drugi i strani jezik te na projektu Materinski i inojezični hrvatski. Dugogodišnja je redovita suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje na seminarima za učitelje hrvatskoga jezika, suradnica je Hrvatske matice iseljenika i tajnica časopisa Lahor. Bila je članica radne skupine MZOS-a za izradu programa hrvatskoga jezika za azilante (od 16. god.) i za izradu programa predstavljanja Hrvatske učenicima u osnovnim i srednjim školama u Republici Francuskoj. Također je sudjelovala u radnoj skupini Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za izradu ispitnoga kataloga i testova hrvatskoga kao inoga jezika na razini B2. Sudjelovala je i na projektima Hrvatski kao nematerinski jezik – hrvatski za Rome (dijelu Pilot projekta integralne edukacije Roma, Foundation Open Society Institute) 2003. i 2004., Matra Kap projektu: Hrvatski kao drugi jezik: poučavanje učitelja 2005. Bila je članica Županijskoga, a potom i Državnoga povjerenstva na natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika za učenike osnovnih škola. BIBLIOGRAFIJA KNJIGE Bošnjak, M. i Cvikić, L. (2012) Hrvatski u malom prstu 1 – leksički priručnik za početno učenje hrvatskoga kao inoga jezika na kratkim intenzivnim tečajevima, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. POGLAVLJA U KNJIZI Inozemne knjige Cvikić, L., Bošnjak, M. i Jelaska, Z. (2009) Samoprocjena jezičnoga znanja-prilog proučavanju dvojezičnosti romske manjine u Hrvatskoj, u Ž. Cvetkovski et al (ur.) Zbornik vo čest na prof. dr. Liljana Minova-Đurkova, Skoplje, Makedonija, 63-69. Domaće knjige Bošnjak, M. (2012) U radu s inojezičnim govornicima, u Češi, M., Cvikić, L., Milović, S. (ur.) Inojezični učenik u okruženju hrvatskoga jezika. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. 67-72. Bošnjak, M. (2007) Brojalice i pjesmice u nastavi, u Cvikić, L. (ur.) Drugi jezik hrvatski. Zagreb: Profil. 169-181. Cvikić, L. i Bošnjak, M. (2005) Rječnička sastavnica, u Jelaska, Z. et al. Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 186-196. ZNANSTVENI I STRUČNI ČLANCI U zbornicima radova s domaćom recenzijom Cvikić, L., Bošnjak, M. i Kolaković, Z. (2012) Hrvatski kao ini jezik u računalnome okružju – glotodidaktička promišljanja, u Čilaš Mikulić, M., Juričić A.T., Udier, S.L. (ur.) Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik. Zagreb: Ffpress, 97-106. Cvikić, L. i Bošnjak, M. (2004) Pogled u obilježja i probleme učenja riječi u hrvatskome kao nematerinskome jeziku, u Stolac, D. et al. (ur.) Suvremena kretanja u nastavi jezika. Zbornik HDPL, Zagreb-Rijeka. pp. 111-121. U časopisima Bošnjak, M. i Filipović, D. (2009) Međudjelovanje učitelja i učenika hrvatskoga kao stranoga jezika na nastavi, Lahor, 8, 195-218. Cvikić, L. i Bošnjak, M. (2008) Teorijski okvir razredbenoga ispita inojezičnoga hrvatskoga, Lahor, 6, 183-197. PRIKAZI I SKRIPTE Bošnjak, M. (2010) Članci objavljeni u prvih deset brojeva Lahora, Lahor, 10, 264-270. Bošnjak, M. (2008) Baš je dobro…učiti hrvatski jezik! - gramatička vježbenica i leksički priručnik za razinu P1A. Zagreb: World Learning INC, SIT- Study Abroad/The Balkans