dr.sc. Denis Bratko, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljkom od 12 do 13:30h
Soba
C-311
Telefon
01 6120 194
E-mail
dbratko@ffzg.hr

Denis Bratko rođen je 1966. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Varaždinu. Studij psihologije upisao je 1986. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1990. godine završnim radom pod naslovom Utjecaj zahtjevnih karakteristika eksperimentalne procedure na procjenu pojma "agresivnost". Iste godine je na Odsjeku za psihologiju upisao poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje. Magistarski rad pod naslovom Bihevioralno-genetička analiza verbalnih i spacijalnih sposobnosti: studija blizanaca obranio je 1993. godine, a doktorski rad pod naslovom Genetski i okolinski doprinos individualnim razlikama u ličnosti: longitudinalno istraživanje blizanaca obranio je 1997. godine. Odmah po završetku diplomskog studija zaposlio se kao znanstveni novak na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, gdje i danas radi. U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1994. godine, u zvanje višeg asistenta 1998. godine, u zvanje docenta 1999. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2004. godine, a u zvanje redovitog profesora 2009. godine. Član je nekoliko strukovnih udruga: Hrvatskog psihološkog društva (HPD), Udruženja bihevioralnih genetičara (Behavior Genetics Association - BGA), Europskog udruženja za istraživanje adolescencije (European Association for Research on Adolescence - EARA) te Europskog udruženja za psihologiju ličnosti (European Association for Personality Psychology - EAPP). U razdoblju od 1998. do 2004. godine bio je član Upravnog odbora Europskog udruženja za psihologiju ličnosti. U razdoblju od 2000. do 2005. godine bio je član savjeta urednika časopisa European Journal of Personality. U tom je razdoblju bio stalni recenzent navedenog časopisa. Pored toga, često je recenzirao radove u međunarodnim i domaćim časopisima, primjerice: Personality and Individual Differences, Psychological Report, Rewiev of Psychology, Suvremena psihologija, Psihološke teme, Društvena istraživanja, Kinesiology, kao i u brojnim knjigama i zbornicima. Denis Bratko sudjelovao je kao voditelj ili suradnik u radu većeg broja znanstvenih projekata. Znanstvene radove objavljivao je u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima, a priopćenjima je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Njegovi radovi citirani su 585 puta, uz prosječnu citiranost radova od 17.73 te h-indeks od 11 (Web of Science Citation Report na dan 27.11.2013.) Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2007. godinu.

Denis Bratko sudjelovao je u većem broju znanstveno-istraživačkih projekata. U početku je na tim projektima radio kao znanstveni novak, a kasnije kao suradnik, suvoditelj ili voditelj. Većina projekata na kojima je radio tiču se psihologije ličnosti i genetike ponašanja. Svoj centralni istraživački interes Denis Bratko je realizirao kroz projekte istraživanja blizanaca i obiteljska istraživanja, a treba istaknuti i međukulturalne projekte istraživanja ličnosti. Denis Bratko vodio je nekoliko projekata MZOS-a pod nazivom Genetski i okolinski razvoj ličnosti, te Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti: istraživanje blizanaca i članova porodice.

Trenutno vodi projekt/potporu istraživanju koje financira Sveučilište u Zagrebu pod nazivom Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti i zadovoljstva životom. Kao suradnik je sudjelovao u radu više projekata od kojih posebno ističemo projekte Istraživanje strukture interpersonalne kompetencije koji je vodio Goran Bubaš, te velike među-kulturalne projekte Personality of Culture (voditelj R. R. McCrae) te Adolescent Personality of Culture (voditelj Filip DeFruyt). Kao suvoditelj sudjelovao je u radu projekta Vanjska evaluacija projekta "Aktivna/efikasna škola" (financirano od strane UNICEF-a, voditelji dr.sc. Milan Matijević, dr.sc. Tajana Ljubin, dr.sc. Denis Bratko).

Pregled znanstvenih radova prof. dr. sc. Bratka pokazuje da je riječ o vrlo produktivnom autoru koji svoje radove često objavljuje u vrhunskim svjetskim časopisima iz područja psihologije ličnosti i genetike ponašanja, a potrebno je istaknuti i da je znatan dio tih radova objavio u koautorstvu s vodećim svjetskim znanstvenicima u tim domenama. Primjerice, radove je objaljivao u časopisima kao što su: Science, Intelligence, Developmental Psychology, Twin Research and Human Genetics, Personality and Individual Differences, Emotion, European Journal of Personality, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Individual Differences, Journal of Personality, Journal of Research in Personality, Psychology and Aging, Assessment, Journal of Family Studies, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Happiness Studies, Journal of Sleep Research, Sex Roles, Journal of Business Research, itd. Do sada je objavio 55 znanstvenih radova, od čega 50 u kategoriji međunarodno priznatih časopisa i publikacija (a1).