mr.art. Petra Bručić

Akademski stupanj
magistar umjetnosti
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 12-13h i srijedom 11-12h
Soba
E-310
Telefon
++385 (0)1 600 2347
E-mail
pbrucic@gmail.com

Rođena i odrasla u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je kroatistiku i germanistiku, a u Nizozemskoj na Sveučilištu u Leidenu nizozemski jezik. Od 2012.g. pohađa Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te izvodi jezične vježbe na preddiplomskom i diplomskom studiju Nederlandistike. Redovito se usavršava na međunarodnim radionicama i seminarima, među ostalim u području opće lingvistike, didaktike i nastave stranih jezika, prevođenja, kulturne razmjene, europske baštine… Govori engleski, njemački i nizozemski, a služi se i ruskim i talijanskim.