dr.sc. Vesna Buško, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Utorkom 13.00-14.30
Soba
C-309
Telefon
4092192
E-mail
vbusko@ffzg.hr

Rođena 1964. godine u Dubrovniku gdje je stekla osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu. Diplomirala u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1990., magistrirala 1995. te doktorirala 2000. godine. Od 1992. zaposlena je u istom Odsjeku u svojstvu znanstvenog novaka, izabrana u zvanje znanstvenog asistenta 1995., višeg asistenta 2000., docenta na Katedri za psihometriju 2002. godine; u zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2008. te u zvanje redovitog profesora 2014. godine. Predstojnica je Katedre za psihometriju u Odsjeku za psihologiju od akademske godine 2005/06. Na Odsjeku za psihologiju i Filozofskom fakultetu nositeljica je i izvodi nekoliko obveznih i izbornih kolegija u preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja psihometrijske teorije i metodologije: Kvantitativna interpretacija testova, Psihometrija, Multivarijatne metode: Prediktivni i klasifikacijski modeli, Evaluacija tretmana, Linearno strukturalno modeliranje. U okviru doktorskog studija psihologije osmislila je i vodi nastavni modul Psihometrijska teorija i kvantitativne metode koji uključuje nekoliko obveznih i izbornih kolegija. Nositeljica kolegija Evaluacija dijagnostike i tretmana na specijalističkom studiju iz kliničke psihologije. Predaje i na poslijediplomskim studijima kineziologije i sociologije. Kao stipendist DAAD fondacije, 2002. godine boravila je u studijskom posjetu u Odsjeku za metodologiju i evaluaciju Sveučilišta “Friedrich Schiller“ u Jeni i Odsjeku za psihologiju “Frei Universität“ u Berlinu. U okviru znanstvenog usavršavanja u području psihometrije i multivarijatne metodologije do sada je sudjelovala u radu petnaestak međunarodnih znanstvenih seminara i škola. 2010. je kao gostujući profesor Sveučilišta u Buenos Airesu predavala kolegij iz područja linearnog strukturalnog modeliranja za studente poslijediplomskih studija. Kao voditelj i/ili predavač sudjelovala je u radu nekoliko međunarodnih i domaćih ljetnih škola te kao gostujući predavač na preddiplomskom studiju psihologije na Sveučilištu u Osijeku i na Dubrovnik International University. Vodila je, surađivala ili sudjelovala kao konzultant u realizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Trenutno vodi znanstveni projekt MZOS RH Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: dispozicije i procesi ličnosti te surađuje na projektu HRZZ Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health. Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova i izložila više od 70 priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Izradila je tridesetak kompozitnih psihologijskih testova većinom iz domene općih kognitivnih sposobnosti. Pokrenula i do sada organizirala 6 međunarodnih psihometrijskih simpozija. Kao članica programskog i/ili organizacijskog odbora sudjelovala je u realizaciji 5 međunarodnih i 5 domaćih znanstvenih skupova. Od 2004. godine izvršna je urednica, a od 2006. glavna i odgovorna urednica međunarodnog časopisa Review of Psychology. Od 2009. članica je i Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Psychology Science Quarterly, a od 2010. članica uredništva Psychological Tests and Assessment Modeling. Recenzirala je veliki broj znanstvenih radova za domaće i međunarodne znanstvene časopise, znanstvenih knjiga i udžbenika iz područja psihologijske i psihometrijske metodologije te prijevoda knjiga i udžbenika. Redovita je članica Hrvatskog psihološkog društva (HPD), European Association of Psychological Assessment (EAPA), International Society for Study of Individual Differences (ISSID) te član osnivač European Association of Methodology (EAM). U razdoblju od 1995-1997. bila je član Upravnog odbora i tajnica HPD. Članica Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka za studij psihologije 2001 godine, a od 2002. do danas članica je Fakultetskog povjerenstva za razredbeni postupak, te od 2008. članica je Fakultetskog povjerenstva za strateški razvoj studija.

Glavna područja znanstvenog interesa i istraživačkog rada uključuju

- teorije testova i mjerenje kognitivnih sposobnosti;
- istraživanja i mjerenje emocionalne inteligencije;
- primjene metodologije modeliranja strukturalnim jednadžbama.