dr.sc. Elena Čauševa, lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail