dr.sc. Ivana Franić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
petkom od 12 do 14 sati
Soba
F-328
Telefon
01/6002-315
E-mail
ifranic1@ffzg.hr

Rodila se 1970. u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1995. francuski jezik i književnost te ruski jezik i književnost. Doktorski studij lingvistike upisala je 1997. g., magistrirala je 2002. g. s temom Pojam sintaktičke funkcije u Tesnièreovim Eléments de syntaxe structurale i u Martinetovoj Syntaxe générale, a doktorirala 2005. obranivši disertaciju pod naslovom Mjesto dubrovačkih rukopisnih rječnika iz prve polovice 18. stoljeća u hrvatskoj leksikografiji (Dictionarium Latino-Illiricum Đure Matijaševića i Vocabolario italiano-illirico Lovre Cekinića), izrađen pod vodstvom dr. sc. Nade Vajs Vinja. Od 1996. do 2008. radila je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstvena novakinja, najprije na projektu prof. dr. Mire Kačića Rječnici hrvatskoga jezika, a potom i na projektu Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Surađivala je i na regionalnome međujadranskom projektu Digitalizacija rukopisnoga rječnika Ivana Tanzlinghera Zanottija (2004.-2006.). Kao stipendistica francuske vlade 1994. g. bila je na studijskome boravku u Aix-en-Provenceu. Godine 2006. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija. U zvanje i na radno mjesto docenta na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 2009. godine. Autorica je jedne znanstvene knjige s područja povijesne leksikografije, a objavila je znanstvene radove iz polja opće i francuske lingvistike (sintakse), metodike nastave francuskoga jezika te opće i povijesne leksikografije. Uredila je i knjigu koja tematizira francuski jezik za akademske namjene, a sudjelovala je i u radu većih leksikografskih projekata među kojima su Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Digitalizacija rukopisnoga rječnika Ivana Tanzlinghera Zanottija. Sudjelovala je i u radu projekta Razvijanje učenikove samostalnosti s pomoću Europskoga jezičnog portfolija (EJP). Recenzentica je nekoliko znanstvenih projekata i radova za znanstvene časopise. Članica je uredništva triju znanstvenih časopisa Vestnik za tuje jezike, Chroniques slaves te Suvremena lingvistika. Bila je dopredsjednicom Organizacijskoga odbora te članicom Znanstvenoga odbora dvaju međunarodnih znanstvenih skupova Francontraste koji su se 2010. i 2013. održali na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Recenzirala je jedan sveučilišni udžbenik i desetak znanstvenih radova, od čega pet za znanstvene časopise koji su rangirani u kategoriji a1. Na sveučilišnome diplomskome studiju francuskoga jezika i književnosti izvodi nastavu na prevoditeljskom smjeru iz obveznih kolegija Traduktologija, Terminologija, a na nastavničkom smjeru iz obveznih kolegija Proces usvajanja drugog jezika, Glotodidaktika te ak. godine 2011/2012. i Metodika nastave francuskog jezika, Praksa 1 i Praksa 2. Na sveučilišnome preddiplomskom studiju francuskoga jezika i književnosti nositeljica je i izvoditeljica kolegija Semantički seminar 1 i Semantički seminar 2. Voditeljica je nastavničkoga smjera diplomskoga studija francuskoga jezika te nositeljica svih kolegija. Od ak. godine 2013/2014. izvodi nastavu na nastavničkom smjeru diplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti na Odjelu za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru. U ak. godini 2011/2012. bila je zamjenica pročelnice Odsjeka za romanistiku. Od ak. godine 2012/2013. Vijeće Filozofskoga fakulteta izabralo ju je za prodekanicu za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, koju dužnost obnaša i danas. Od ak. godine 2013/2014. članica je Vijeća Društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu te od iste godine i zamjenica člana Senata Sveučilišta u Zagrebu. Bila je predsjednicom nekoliko povjerenstava za izbor ili reizbor u nastavna i znanstvena zvanja na Filozofskome fakultetu. Članica je Vijeća Filozofskoga fakulteta, članica Povjerenstva za studentske projekte FF, koordinatorica i članica Povjerenstva za reakreditaciju Filozofskoga fakulteta (ak. godina 2013/2014). Izradila je za potrebe reakreditacije Filozofskoga fakulteta drugo poglavlje Izvješća o samoanalizi pod naslovom „Studijski programi“. Članica je i Povjerenstva FF za e-učenje te Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FF. U okviru izrade Strategije Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je kao članica Radne skupine za izradu Strategije potpore studentima. Od veljače 2014. članica je i Radne skupine za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu pri Odboru za upravljanje kvalitetom. Sudjelovala je i u radu i predsjedala Povjerenstvom humanističkih znanosti za dodjelu potpora znanstvenim istraživanjima temeljem sredstava iz Programskog ugovora, a bila je i članica Sveučilišnoga povjerenstva za dodjelu potpora znanstvenim istraživanjima. Aktivno djeluje na polju izrade novih preddiplomskih i diplomskih, sveučilišnih poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studijskih programa. U travnju 2013. bila je i članicom povjerenstva za zapošljavanje prevoditelja i lektora za hrvatski jezik u tijelima EU (OPOCE). Članica je nekoliko znanstvenih i stručnih udruga te predsjednica Hrvatske udruge frankofonih sveučilišnih nastavnika. Aktivno se služi francuskim, engleskim i ruskim jezikom, a pasivno talijanskim, španjolskim, njemačkim i portugalskim jezikom. Od 2013. godine nositeljica je francuskoga odličja Viteza reda akademskih palmi – Chevalier dans l'Ordre des palmes académiques. Udana je i majka triju kćeri.

DO IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE ZNANSTVENOG SURADNIKA 2006. godine

Izvorni znanstveni radovi
a) Magisterij znanosti

1. Pojam sintaktičke funkcije u Tesnièreovim Eléments de syntaxe structurale i Martinetovoj Syntaxe générale, Zagreb: Filozofski fakultet, 2002.

b) Doktorska disertacija

2. Mjesto dubrovačkih rukopisnih rječnika iz prve polovice 18. stoljeća u hrvatskoj leksikografiji (Dictionarium Latino-Illiricum Đure Matijaševića i Vocabolario italiano-illirico Lovre Cekinića), Zagreb: Filozofski fakultet, 2005.

c) Članci

3. Relacija subjekt – predikat: strukturalna sintaksa i funkcionalizam, Suvremena lingvistika, 51-52, Zagreb, 2001., str. 59-72. ISSN 0586-0296
4. Mots vides vs monèmes fonctionnels, Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale (BULAG), 27, Centre Tesnière, Université de Besançon, 2002., str. 87-93. ISSN 0758 6787
5. Relacijska priroda sintaktičke funkcije: primjer glagola, praznih riječi i funkcionalnih monema, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, 2003., str. 49-64. ISSN 1331-6745
6. Jezična analiza dubrovačke zbirke poslovica Proričja slovinska iz 1697. g., Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30, 2004., str. 31-58. ISSN 1331-6745
7. Rukopisni Dictionarium Latino-Illiricum (1715. – 1716.) Đure Matijaševića, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, 2005., str. 51-85. ISSN 1331-6745
8. Contact linguistique croate-italien: l’exemple de la lexicographie ancienne de Dubrovnik (u suautorstvu s J. Bilićem), Chroniques slaves, Centre D'Etudes Slaves Contemporaines, Université Stendhal – Grenoble 3, (2006) pp. 175-190. ISSN 1776-0259

d) Radovi u zborniku

9. Analogy (Re)Discovered (s H. Heffer i M. Kačićem), Third International School of Lexicography, Dictionary in Contemporary World (Slovar' v sovremennom mire) - Proceedings, Ivanovo 2000., 24-30. ISBN 5-89729-019-9
10. Pristup obradbi sintakse u jezičnim savjetnicima (s M. Čilaš), Zbornik radova Drugoga hrvatskoga slavističkog kongresa u Osijeku, Zagreb 2001., 365-370. ISBN 953-175-112-9
11. Problem tzv. malih jezika na primjeru hrvatskoga, Zbornik radova znanstvenog skupa Na brzu ruku skupljen skup s međunarodnim sudjelovanjem (Budimpešta 6. – 7. studeni 2003), Hrvatska samouprava Budimpešte, Budimpešta 2005., 95-98. ISBN 963-9314-95-1
12. Prinos proučavanju hrvatske leksikografije do početka 19. stoljeća, Lovrećki libar, 8, 2006, str. 126-133. ISSN 1332-2559

Stručni radovi

e) Prijevodi
13. Zaustaviti izumiranje jezikâ, prijevod s francuskoga: Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Disput, 2005., 316 str.
14. Metalepsa. Od figure do fikcije, prijevod s francuskoga: Gérard Genette, Métalepse. De la figure à la fiction, Disput, 2006., 121 str.
15. Je li kapitalizam moralan?, prijevod s francuskoga: André Comte-Sponville, Le capitalisme, est-il moral?, Masmedia, 2006., (uvršten među deset najboljih prijevoda u 2006. godini po izboru Jutarnjega lista)
16. Duhovni put starosti, prijevod s francuskoga: Henri Sanson: Le chemin spirituel de la vieillesse, Kršćanska sadašnjost, 2007., 82 str.

f) Prikazi

17. Jezična raznolikost kao baština čovječanstva, Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, Zagreb, 2003.
18. Vrijedan prinos hrvatsko-francuskoj jezičnoj i vojnoj suradnji, Stela Ponjan Plepelić, Glossaire militaire franco-croate et croato-français / Francusko-hrvatski i hrvatsko-francuski vojni rječnik, Hrvatski vojnik, 127, ožujak 2007.
19. Još jedan temeljac hrvatskomu jezikoslovlju: Ardellio Della Bella, Gramatičke pouke o ilirskome jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, 2007.

g) Predavanja

Miro Kačić: jedan život s jezikoslovljem, predavanje na Zagrebačkome lingvističkom krugu, ožujak 2002.
Zaustaviti izumiranje jezika, pozvano predavanje u organizaciji Alliance française Split, 26. travnja 2006.

h) Intervjui

Plavi razgovori, emisija Hrvatskoga radija, Radio Dubrovnika, lipanj 2005.; intervju također emitiran na Prvome programu Hrvatskoga radija u emisiji Katapultura.
Intervju pod naslovom Antiimperijalisti u jeziku, Slobodna Dalmacija, 29. travnja 2006.

i) Izlaganja na skupovima:

20. Analogy (Re)Discovered (s H. Heffer i M. Kačićem), Third International School of Lexicography, Dictionary in Contemporary World (Slovar' v sovremennom mire) - Ivanovo 2000. (tiskano)
21. Pristup obradbi sintakse u jezičnim savjetnicima (s M. Čilaš), Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 14. – 18. rujna 1999. (tiskano)
22. Prijedlozi u Parčićevoj Gramatici, Treći međunarodni slavistički kongres u organizaciji Slavističkoga komiteta Hrvatskoga filološkog društva, Zadar, 15. – 19. listopada 2002.
23. Problem tzv. malih jezika na primjeru hrvatskoga, referat održan na skupu Na brzu ruku skupljen skup u Budimpešti, 6. – 7. studenoga 2003. (tiskano)
24. Jezikoslovno nazivlje u Tesnièreovim Eléments de syntaxe structurale, IV. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Jezikoslovno nazivlje / Dijalektna leksikografija, HAZU – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 1. – 2. prosinca 2005. (tiskano)

POSLIJE IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE ZNANSTVENOG SURADNIKA (poslije 2006.)

a) Znanstvena knjiga

25. Tragovima hrvatskih rječnika. Rukopisni Dictionarium latino-illiricum (1715. – 1716.) Đure Matijaševića. Zagreb: FF Press (2014) ISBN: 978-953-175-509-2. -


b) Urednička knjiga

26. „Le français sur objectif universitaire : Du concept à la pratique. Franić, Ivana; Magali Ruet (ur.). Zagreb: FF Press (2014) pp. 124-162. ISBN 978-953-175-495-8

c) Poglavlje u knjizi

27. „Le Portfolio européen des langues et le contexte éducatif croate: les enjeux pour le futur“, in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates françaises de langues étrangères. De l'usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF Press (2012) pp. 59-74. ISBN 978-953-175-425-5
28. „Le français sur objectif universitaire à l'Université de Zagreb. Résultats de l'enquête menée dans le cadre du projet Le français sur objectif universitaire en tant que nouveau module: état des lieux et perspectives“, in: Le français sur objectif universitaire : Du concept à la pratique. Franić, Ivana; Magali Ruet (ur.). Zagreb: FF Press (2014) pp. 124-162. ISBN 978-953-175-495-8

d) Izvorni znanstveni radovi

29. „Rukopisni Vocabolario italiano-illirico (~1745) fra Lovre Cekinića“. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2008); pp. 91-105. ISSN 1331-6745
30. „Fra Lovro Cekinić (1692. – 1752.)“. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 46 (2008); pp. 125-136. ISSN 1330-0598
31. „Les Eléments de syntaxe structurale de Lucien Tesnière entre discours scientifique et discours didactique“. Vestnik za tuje jezike, 1-2 (2011), Ljubljana, pp. 61-77. ISSN 1855-8453
32. „Le concept de médiation proposé par le CECR : les représentations des apprentis traducteurs sur la médiation“. Synergies Europe. 6 (2011); pp. 39-49. ISSN 1951-6088

e) Pregledni znanstveni radovi

33. Jezikoslovno nazivlje u Tesnièreovim Eléments de syntaxe structurale, Filologija, HAZU. Filologija, časopis Razreda za filološke znanosti HAZU. 46-47 (2006); pp. 77-99. ISSN 0449-363X

f) Stručni radovi

34. „Leksikografski status brojevnih riječi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika“. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2008); pp. 107-131. ISSN 1331-6745

g) Rječnik

35. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. (koautori: Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara; Vajs, Nada; Zečević, Vesna). (Franić, Ivana: autorica penzuma P 24, predobar – prekańuvati, ukupno 6,9 a. a.) ISBN 978-953-154-848-9

h) Ostali stručni radovi

i) Prijevodi:
36. Europska strast za genocidom, prijevod s francuskoga: Georges Bensoussan: Europe: une passion génocidaire, TimPress, 2010., 280 str.
37. Strah od barbara. S onu stranu sukoba civilizacija, prijevod s francuskoga: Tzvetan Todorov: La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, TimPress, 2009., 210 str.

j) Prikazi

38. « Contextualisations du CECR. Le cas de l’Asie du Sud-Est », Le français à l’université, 17-02 | 2012. (Castellotti, Véronique et Jean Noriyuki Nishiyama (éds), (2011), « Contextualisations du CECR. Le cas de l’Asie du Sud-Est. » Le français dans le monde. Recherche et applications, n° 50. CLE International — FIPF, Paris, 188 pages)

k) Izlaganja na skupovima

39. „Eléments de syntaxe structurale Luciena Tesnièra između znanstvenoga i didkatičkoga diskursa“, godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Osijek, 21. – 23. svibnja 2009.
40. „La formation initiale des formateurs en Croatie : la motivation des étudiants pour la filière didactique du FLE“, 2ème Congrès européen de la FIPF, Prague, 8. – 10. rujna 2011.
41. „Emploi des stratégies d'apprentissage: une étude comparative à l'aide du Portfolio européen des langues“, međunarodn znanstveni skup Francontraste, Zagreb, 2. – 4. prosinca 2010. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
42. „Les compétences socioculturelles en français sur objectif universitaire“ (s Magali Ruet), međunarodni znanstveni skup Le discours spécialisé: théorie et pratique, Vème édition, 24. – 26. listopada 2013., Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi.
43. „Frazemi sa zoonimskom sastavnicom na primjeru francuske i hrvatske frazeologije“, Međunarodni znanstveni skup Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanome Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 21. – 22. ožujka 2014.