dr.sc. Borislav Grgin, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
utorak i srijeda 10-12
Soba
C-118
Telefon
4092-158
E-mail
bgrgin@ffzg.hr

Rođen je 10. veljače 1965. u Koprivnici. Osnovnu školu pohađao je u Rijeci i Zadru, a srednju školu u Zadru. Maturirao je 1983. godine. Započeo je 1984. studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1989. godine. Od 1990. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1993. obranio je u Zagrebu magistarski rad Društveni razvoj zadarskog otočja u drugoj polovici 14. i prvoj polovici 15. stoljeća. U akademskoj godini 1993/1994 pohađao je interdisciplinarni poslijediplomski studij iz srednjovjekovnih studija (Medieval Studies) na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, gdje je 1994. obranio magistarsku radnju The Family Frankapani and King Matthias Corvinus, stekavši zvanje Master of Arts (M.A.). Godine 1998. obranio je u Zagrebu doktorsku disertaciju Kralj Matijaš Korvin i Hrvatska. Godine 1995. izabran je u istraživačko zvanje asistenta na Odsjeku za povijest. Godine 1998. izabran je u istraživačko zvanje višeg asistenta na Odsjeku za povijest. 1. siječnja 2000. nastupio je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta za predmet Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku. Godine 2003. prešao je na predmet Svjetska povijest u srednjem vijeku te je od listopada iste godine i predstojnik Katedre za svjetsku povijest u srednjem vijeku. U prosincu 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na navedenoj Katedri. Od srpnja 2004. do ožujka 2010. bio je glavni urednik časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Bio je urednik struke opće povijesti srednjega vijeka u Hrvatskoj općoj enciklopediji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". U akademskim godinama 2006/2007 i 2007/2008 bio je pročelnik Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest. U studenom 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U studenom 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Bio je nosilac poticajnog projekta za mlade znanstvenike Hrvatska društva u drugoj polovici 15. stoljeća. Aktivno je sudjelovao u realizaciji zaključenih projekata Hrvatska 1102.-1527. i Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, pod vodstvom akademika prof. dr. Tomislava Raukara, zatim Monumenta mediaevalia varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici), pod vodstvom prof. dr. Nevena Budaka, te Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba, pod vodstvom dr. Stanka Andrića. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2007. godinu za popularizaciju i promidžbu znanosti, iz područja humanističkih znanosti, s knjigom Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku. Od 2009. do 2013. bio je član Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. predsjednik je Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2013. član je Upravnog odbora Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu. Član je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu i Odjela za povijest Matice hrvatske.

Knjige

Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Ibis grafika, Zagreb 2002, 283 str.
Ivo Goldstein - Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi liber, Zagreb 2006, 536 str, 237-485.
Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, FF press, Zagreb 2006, 108 str.

Monografije

Društveni razvoj zadarskog otočja u drugoj polovici 14. i prvoj polovici 15. stoljeća, Zagreb 1993. (magistarski rad)
The Family Frankapani and King Matthias Corvinus, Budapest 1994. (magistarski rad)
Kralj Matijaš Korvin i Hrvatska, Zagreb 1998. (doktorska disertacija)

Izvorni znanstveni radovi

Feudi u mletačkoj Dalmaciji u osamnaestom stoljeću, Historijski zbornik 43, 1990, 25-37.
The Inventories of Zagreb Cathedral, Medium Aevum Quotidianum 31, 1994, 59-70.
Senj i Vinodol između kralja Matijaša Korvina, Frankapana i Venecije (1465-1471), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 28, 1995, 61-70.
Osnovna obilježja društvenog razvoja zadarskog otočja u razvijenom srednjem vijeku, Radovi ZHP 29, 1996, 40-52.
"Županije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku" u: Hrvatske županije kroz stoljeća, Zagreb 1996, 21-38.
"Zadarsko otočje pod vlašću Ludovika Anžuvinca (1358.-1382.)" u: Spomenica Ljube Bobana (1933.-1994.), Zagreb 1996, 85-93.
"Hrvatski velikaši u desetljećima pred krbavsku bitku" u: Krbavska bitka i njezine posljedice, ur. Dragutin Pavličević, Zagreb 1997, 36-47.
"Svakodnevni život, materijalna i duhovna kultura na zadarskom otočju (1350-1450)" u: Zbornik Mirjane Gross, ur. Ivo Goldstein, Nikša Stančić, Mario Strecha, Zagreb 1999, 43-52.
"Biskup Nikola Modruški - papinski poslanik na dvoru ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina" u: Hrvatska srednjovjekovna diplomacija (simpozij) - Zbornik Diplomatske akademije, Zagreb 1999, 215-223.
"The Impact of the Crusades on Medieval Croatia" u: The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, ed. by Zsolt Hunyadi and József Laszlovszky, Budapest 2001, 167-171.
Der kroatische klein- und mittlerer Adel während der Herrschaft des Königs Matthias I. Corvinus (1458-1490), East Central Europe/ECE 29, nos. 1-2, 2002, 223-234.
The Ottoman influences on Croatia in the second half of the fifteenth century, Povijesni prilozi 23, br. 21, 2002, 87-103.
Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina (1458.-1490.), Podravina II, br. 3, 2003, 124-132.
"Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku; osnovne razvojne smjernice" u: Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918.; zbornik radova, ur. Milan Kruhek, Zagreb 2004, 167-179.
Hrvatska između srednjoeuropskih dinastija 1437 - 1526, Historijski zbornik 56 - 57, 2003-2004, 11-17.
"Doseljenici iz Hrvatske na Rabu krajem 15. i početkom 16. stoljeća" u: Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. Neven Budak, Zagreb 2005, 537-547.
Primjer selektivnog pamćenja: hrvatski srednjovjekovni vladari u nazivlju ulica i trgova najvažnijih hrvatskih gradova, Povijesni prilozi 32 (26), 2007, 283-295.
The Mutual Influences and Connections between Dalmatia and Croatia at the End of the Middle Ages (1450-1527), Historijski zbornik 60, 2007, 35-43.
Tolerance in Practice - The Croats and the Morlachs on the Venetian Island of Rab Between 15th and 16th Centuries, u: Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the "Other" on the Borderlands. Eastern Adriatic and beyond 1500-1800, ed. by Egidio Ivetic and Drago Roksandić, Padova 2007, 163-170.
The Croatian Nobility and King Matthias Corvinus - Between Cooperation and Confrontation, Transylvanian Review, Vol. XVIII, No. 3, 2009, 52-61.
Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevskih vlasti, 1458-1526, u: Modruški zbornik 3, Modruš 2009, 41-51.
Krbavska i Modruška biskupija u kontekstu kasnosrednjovjekovne hrvatske povijesti, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, Zagreb 2009, 319-330.
Implatations urbaines a la fin du Moyen Âge en Dalmatie, Croatie et Slavonie, L'homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Actes du Xe Congres de l'Association d études du Sud-Est européen (AIESEE), Paris, 24-26 septembre 2009, Paris 2011, 187-198.
Antonio Bonfini on Dalmatia, Croatia and Slavonia in the fifteenth century, Italy and Europe's Eastern Border (1204-1669) (=Eastern and Central European Studies, I), Iulian Mihai Damian, Ioan-Aurel Pop, Mihailo St. Popović and Alexandru Simon (eds.), Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2012, 358 str., pp.173-191.
Plemićki rod Deževića Cerničkih u kasnome srednjem vijeku, Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi 1, Zagreb-Požega 2012, 107-130.
Vrhunac srednjovjekovnog razvoja, u: Ivo Goldstein; Slavko Goldstein (ur.), Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918., Zagreb 2012, 64-107.
(s IVANOM BOTICOM) The Counts Kurjaković of Krbava in the medieval history of modern-day Slovakia, Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780), Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak (eds.), Bratislava 2013, 164-174.
(s DAVOROM DUKIĆEM) Juraj Šižgorić and the Ottomans: the Image of the Other in a Late Medieval Dalmatian Commune, Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen – Revue, vol. 40-44 (2010-2014), Bucarest 2014, 97-112.


Prethodna priopćenja

Južne granice Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva u vrijeme Stjepana Tomaševića, u:
Stjepan Tomašević (1461.-1463.) - slom srednjovjekovnog Bosanskog
Kraljevstva, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12.
studenoga 2011. godine u Jajcu, Zagreb 2013, 69-78.


Pregledni znanstveni radovi

Historiografija o zadarskom otočju u srednjem vijeku do 1420. godine (pregled, interpretacija, putevi rješavanja), Radovi ZHP 22, 1989, 311-327.
Osvrt na mišljenja novije hrvatske historiografije o uzrocima, vodstvu i programu velike seljačke bune 1572-3, Historijski zbornik 44, 1991, 193-199.
Odjeci križarskih ratova u Hrvatskoj, HZ 45, 1992, 139-154.
"Hrvatske velikaške obitelji u radovima Vjekoslava Klaića" u: Vjekoslav Klaić - život i djelo, Zagreb-Slavonski Brod 2000, 117-127.
Hrvatska historiografija o Požegi i Požeškoj županiji u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, Scrinia slavonica 8, 2008, 113-132.
The Center and the Periphery – Medieval Croatia in the Realm of King Matthias Corvinus, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 44, 2012, 197-208.

Priopćenja na znanstvenim skupovima

Feudi u mletačkoj Dalmaciji u osamnaestom stoljeću, Šidakovi dani - II. republičko savjetovanje povjesničara Hrvatske, Zadar, 17. 5. 1990.
Spätmittelalterliche kroatische Magnaten und die königliche Macht. Das Beispiel der Familie Frankapani und König Matthias Corvinus, Mittelalterlicher niederer Adel in Ostelbien und Ostmitteleuropa - Wissenschaftliche Tagung, Rostock, 12. 6. 1997.
Biskup Nikola Modruški - papinski poslanik na dvoru ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina, Hrvatska srednjovjekovna diplomacija - znanstveni skup, Zadar, 11. 9. 1998.
Hrvatske velikaške obitelji u radovima Vjekoslava Klaića, Život i djelo Vjekoslava Klaića - znanstveni skup, Slavonski Brod, 7. 11. 1998.
The Impact of the Crusades on Medieval Croatia, Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity: The Crusades and the Military Orders - A Cross-Disciplinary Workshop, Central European University - Medieval Studies Department, Budimpešta, 26. 2. 1999.
Kraj srednjega vijeka i pojava Turaka u Hrvatskoj, Prvi kongres hrvatskih povjesničara - Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet, Zagreb, 10. 12. 1999.
Historija i arheologija u istraživanju povijesti srednjovjekovne Hrvatske i Slavonije od 1102. do 1527., Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas - znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. 5. 2002.
Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku - osnovne razvojne smjernice, Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918. - međudržavni znanstveni skup, Zagreb, 16. 10. 2002.
Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina (1458-1490), Koprivnica i Podravina u srednjem vijeku (do kraja 16. stoljeća) - znanstveni skup, Koprivnica, 16. 11. 2002.
The Mutual Influences and Connections between Dalmatia and Croatia from 1450 till 1550, Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese - Internationales Wissenschaftliches Symposium, Bonn, 6. 10. 2003.
Tolerance in Practice: The Croats and the Morlacchs on the Venetian Island of Rab (Late Fifteenth - Early Sixteenth Century), Tolleranza e intolleranza sul Triplex Confinium: Religioni, culture, società, strutture politiche dell' "Altro" nell' Adriatico Orientale (Secoli XV-XIX) - Convegno Internazionale di Studi, Padova, 26. 3. 2004.
Hrvatska između srednjoeuropskih dinastija 1437.-1526., II. kongres hrvatskih povjesničara - Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti, Pula, 2. 10. 2004.
Primjer selektivnog pamćenja: Hrvatski srednjovjekovni vladari u nazivlju ulica i trgova najvažnijih hrvatskih gradova, Pamćenje i historija u srednjoistočnoj Europi - međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 19. 1. 2006.
The Center and the Periphery. Croatia in the Realm of King Matthias Corvinus, Matthias Rex 1458-1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance-ELTE International Conference, Budimpešta, 22. 5. 2008.
Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevskih vlasti, 1458-1526, Bernardin Frankopan i njegovo doba – znanstveni skup, Ogulin, 4. 9. 2008.
Krbavska i Modruška biskupija u kontekstu kasnosrednjovjekovne hrvatske povijesti, III. kongres hrvatskih povjesničara - Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti, Supetar, 3. 10. 2008.
The Croatian Nobility and King Matthias Corvinus: Between Cooperation and Confrontation, Between Worlds: Matthias Corvinus and his Time – International Conference, Cluj-Napoca, 23. 10. 2008.
The urban settlements of late medieval Dalmatia, Croatia and Slavonia, L'homme et son environment dans le Sud-Est Européen, Xeme Congres de l'Association internationale d'Études du Sud-Est Européen, Pariz, 25. 9. 2009.
Plemićka obitelj Deževića Cerničkih u kasnom srednjem vijeku, Požega i Požeština kroz stoljeća. U povodu 800-te obljetnice Županije požeške, Požega, 16. 10. 2010.
Južne granice Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva u vrijeme Stjepana Tomaševića, Stjepan Tomašević (1461.-1463.). Slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva - međunarodni znanstveni skup, Jajce, 11. 11. 2011.
Društvena mobilnost plemstva Požeške županije u kasnom srednjem vijeku: primjer Deževića Cerničkih, IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda, Zagreb, 3. 10. 2012.
(s DAVOROM DUKIĆEM), Juraj Šižgorić and the Ottomans: the Image of the Other in a Late Medieval Dalmatian Commune, The Image(s) of South-Eastern and East-Central Europe throughout History - ANNALES PILAR / AIESEE Annual Conference 2013, Zagreb, 25. 10. 2013.
Šokantne novosti - uspomene jednog studenta prve godine studija povijesti s predavanja profesorice Nade Klaić, Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije - znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 30. 11. 2013.
Hrvatski i slavonski banovi u doba Korvina i Jagelovića, Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura – međunarodni znanstveni skup, Budimpešta, 6. 2. 2014.

Projekti

Nosilac poticajnog projekta za mlade znanstvenike Hrvatska društva u drugoj polovici 15. stoljeća.
Suradnik na projektu Hrvatska 1102.-1527. (voditelj: akademik prof. dr. Tomislav Raukar)
Suradnik na projektu Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (voditelj akademik prof. dr. Tomislav Raukar)
Suradnik na projektu Monumenta mediaevalia varia (voditelj prof. dr. Neven Budak)
Suradnik na projektu Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba (voditelj dr. Stanko Andrić)