Marina Grubišić, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
prema dogovoru mailom
Soba
E-331
Telefon
4092-361
E-mail
mgrubisic@ffzg.hr