dr.sc. Maja Häusler, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
sr 11-13, pe 12.30-13.30
Soba
E 329
Telefon
600 23 26
E-mail
mhausler@ffzg.hr

Rođena je i školovala se u Zagrebu. Studirala je germanistiku i romanistiku (francuski) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Münsteru i Zürichu. Magistrirala i doktorirala u Zagrebu, s temama iz područja povijesti nastave stranih jezika: Udžbenici njemačkog jezika u Hrvatskoj 18. stoljeća (magisterij, 1992), Učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj, s povijesnog aspekta (disertacija, 1996). Kao nastavnik njemačkog i francuskog jezika radila je u srednjoj školi i gimnaziji. Od 1992. na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodi predmet „Didaktika i metodika nastave njemačkog jezika“. Bila je pročelnica Odsjeka za Germanistiku i članica Vijeća Filozofskog fakulteta. Predstojnica je katedre za Didaktiku nastave njemačkog jezika. Predaje na doktorskom studiju glotodidaktike. Objavljivala je prijevode stručne literature, udžbenike njemačkog jezika za napredne učenike, te znanstvene i stručne radove. Sudjelovala je u hrvatsko-austrijskom projektu “Österreichisch-kroatische Sprachbeziehungen in der Neuzeit, besonders seit dem 18. Jahrhundert” (1994-1995) i hrvatskom projektu „Hrvatsko-njemačke jezične veze“ (1996-1999). Bila je voditeljica znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti RH: „Podučavanje i učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj“ (2001-2002, 2002-2006).i „Njemački i hrvatski jezik u dodiru – didaktički i psiholingvistički aspekti“ (2007- 2012).

Područja znanstvenog interesa:
Povijest nastave stranih jezika, udžbenici stranih jezika, književnost u nastavi stranih jezika, posredovanje gramatike, vokabulara i kulturoloških sadržaja u nastavi njemačkog kao stranog jezika, (strano)jezična politika.
Bibliografija odabranih radova:
Zur Geschichte des Deutschunterrichts in Kroatien. (= Schriften zur deutschen Sprache in Österreich, Bd. 23, ur. P. Wiesinger) Peter Lang, Frankfurt/Main itd. 1998.
Deutschunterricht in Kroatien nach der Schulreform im 18. Jahrhundert. U: Zagreber germanistische Beiträge 2 (1993), str. 223-238.
Ladislav Škrobot, krajiški učitelj iz doba Preporoda. U: Đurđevački zbornik 1996. Ur. V. Piškorec. Đurđevac 1996. Str. 231-245.
Von Landessprache zu Fremdsprache. Zur Geschichte des Deutschunterrichts an kroatischen Gymnasien. U: Zagreber germanistische Beiträge 5 (1996), str. 179-197.
Historische Sprachlehrforschung in Kroatien. U: Zagreber germanistische Beiträge 7 (1998), str. 123-140.
Kroatische Lehrbücher der deutschen Sprache im 18. Jahrhundert. U: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, sv. 11 (2000), br. 2, str. 55-92.
Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. U: Zagreber germanistische Beiträge br. 10(2001) str. 93-111.
Od Komenskog do novih medija - Vizualna sredstva u nastavi stranih jezika. U: Strani jezici 31 (2002), 1-2, str. 21-34. Znanstveni pregled, UDK 371.335: 81 243 (091).
Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht. U: Zagreber germanistische Beiträge br. 11 (2002) str. 247-259.
Ziele und Aufgaben der historischen Sprachlehrforschung in Kroatien. U: Wiesinger, P. (ur.): Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Band 4: Lehr- und Lernkompetenz des Deutschen als Fremdsprache in kognitiver Perspektive. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Band 56. Bern itd.: Peter Lang, 2002, str. 31-36.
Häusler/Karačić: Fremdsprachenunterricht in Kroatien zwischen 1992 und 2005. U: Zagreber germanistische Beiträge br. 15 (2006) str. 215-231.
Spracherwerbsprozess beim Erwerb von Deutsch als Fremdsprache im schulischen Kontext. Lernersprachen kroatischsprachiger Deutschlerner. U: Valentin, J.-M. (ur.): Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005. Band 3: Deutsch lehren und lernen im nicht-deutschsprachigen Kontext. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Band 76. Bern itd.: Peter Lang, 2007, str. 13-19.
Dobrenov-Major/Häusler: Sprachlehrerausbildung in einem multilingualen Lehr- und Lernkontext. U: Zagreber germanistische Beiträge br. 16 (2007) str. 161-182.
Kordić, Lj./Häusler, M. (2008): Fachsprachenunterricht für Juristen. U: Zagreber germanistische Beiträge 17 (2008), str. 215-231.
Maja Häusler/Zrinjka Glovacki-Bernardi (2010): Grammatikvermittlung in neueren kroatischen DaF-Lehrwerken. Linguistik online 41/1: 51-75. www.linguistik-online.de/41_01/haeuslerGlovacki.pdf.
Häusler, M./Marija Lütze-Miculinić/Vita Žiborski Kovačić: Deutsch als Fremdsprache-Prüfung im Rahmen des kroatischen Zentralabiturs. U: Zagreber Germanistische Beiträge 19 (2010) str. 171-188.
Geschichten erzählen – Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht. U: KDV info. XX: Internationale Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes „Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU. Unterrichtspraktische und sprachenpolitische Auswirkungen“, Zagreb 19. – 21. 10. 2012., str. 116 do 123.