Tomislav Ivanjko, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ČETVRTAK 9.00 - 10.30
Soba
E-317
Telefon
016002349
E-mail
tivanjko@ffzg.hr

Tomislav Ivanjko (matični broj znanstvenika 314670) rođen je 1984. u Zaboku. Ak. god. 2002./03. upisuje dvopredmetni studij komparativne književ­nosti i informatologije na Filozofskom fakultetu Sve­učilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2008. go­dine radom s područja bibliotekarstva Web 2.0 i Knjižnica 2.0 pod mentorstvom prof. dr. sc. M. Banek Zorica. Od 2009. godine radi kao znan­stveni novak na Odsje­ku za informacijske i komunikacijske znanosti na pro­jektu Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (0130462) pod vodstvom prof. dr. sc. J. Lasić-Lazić u okviru znanstveno istraživač­kog programa Strategije digitalizacije znanja i ba­štine. Iste godine upisuje i po­slijediplomski doktorski studij Odsjeka za infor­macijske i komunikacijske zna­nosti. Aktivno sudjeluje u izvođenju na­stave na preddiplomskim i diplomskim studijima Odsjeka za informacijske i komunika­cijske znanosti. U sklopu znanstvenog rada sudjelo­vao je i izlagao na desetak domaćih i međunarodnih znan­stvenih konferen­cija i u suautorstvu objavio dvadesetak znanstvenih i stručnih radova. Član je Katedre za organizaciju znanja. Trenutno radi na doktorskom radu Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe pod mentorstvom prof. Sonje Špiranec, izv. prof. Dobitnik je nagrade Zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković za najboljeg studenta bliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2004./2005.

Sudjelovanje na projektima

Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju
ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process
InterPARES Trust (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society)
Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti