Marina Jajić Novogradec, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
petak 11,00 -12,00
Soba
B-223
Telefon
4092 - 121
E-mail
mjnovo@ffzg.hr

Rođena je 1979. godine u Virovitici gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je Engleski jezik i književnost i Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu. 2013. – 2014. - vanjski suradnik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na kolegijima Glotodidaktika, Usvajanje stranog jezika i Metodika nastave ruskog i Metodika nastave slavenskih jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. – 2014. Pučko otvoreno učilište Umag/Poreč – profesorica engleskog i ruskog jezika na specijaliziranim i općim tečajevima engleskog i ruskog jezika 2009. – 2014. Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie – profesorica engleskog jezika 2007. – 2009. – sudjelovala na stručnim seminarima u sklopu Tempus projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Foreign Languages in the Field of Law za predavače stranih jezika u ukupnom trajanju od 120 nastavnih sati. Program je obuhvatio sljedeće teme: Basics of EU Law, Introduction to LSP (Law), Legal Translation and Terminology, Advanced Presentation Skills, Introduction to Forensic Linguistics, Intercultural Communication, Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism 2006. – upisala Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike 2002. – 2009. – Srednja škola Pitomača – profesorica engleskog jezika 2005. – stalni sudski tumač za engleski i ruski jezik

Područja interesa
Usvajanje stranog jezika, višejezičnost, međujezični utjecaji u usvajanju stranog jezika, poučavanje ruskog kao stranog jezika

Popis objavljenih radova

Poglavlja u knjizi

Novogradec, Marina. Razvijanje učenikove samostalnosti na satu engleskog jezika // Autonomija učenika i nastavnika u nastavi jezika i književnosti / Vučo, Julijana i Milatović, Biljana (ur.). Nikšić : Filozofski fakultet Nikšić, 2010. Str. 324-336.

Novogradec, Marina. Strategije pisanja u teoriji i praksi učenja i usvajanja stranoga jezika // Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / Vučo, Julijana i Milatović, Biljana (ur.). Nikšić : Filozofski fakultet Nikšić, 2009. Str. 252-261.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

Novogradec, Marina. A corpus-based study of if-conditional forms If I was/were...as presented in pedagogical materials. // English Language Overseas Perspectives and Enquiries (ELOPE). VI (2009), 1-2; 63-78.


Ostali radovi u drugim časopisima

Jajić Novogradec, Marina. Kontrastivni pristup u nastavi stranoga jezika: Analiza i prijedlog obrade egzistencijalne glagolske fraze There + be u engleskome jeziku prema dobi učenika. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 1 (2012) , 27; 258-270.


Sažeci radova na konferencijama

Novogradec, Marina (2008). Writing strategies for secondary school students; HUPE conference, April 24-27, Šibenik

Novogradec, Marina (2009). Developing learner autonomy in an EFL classroom; HUPE conference, April 16-19, Opatija

Jajić Novogradec, Marina (2012). Cross-linguistic influence in the English language acquisition; SDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies, May 10-12

Jajić Novogradec, Marina (2014). Effects of song lyrics on developing communicative competence in a foreign language classroom; Words and Music Conference 2014, Maribor, April 11-12

Jajić Novogradec, Marina (2014). Роль многоязычия на начальном этапе овладения русским языком как иностранным. Международная научно-практическая конференция: Проблемы школьного образования в России и странах Европы, 30 сентября – 01 октября 2014 г., Arkhangelsk

Poster prezentacija
Šverko Vižintin, Dina i Jajić Novogadec, Marina (2014). Konstrukcija “dobre” mjere učeničkog znanja. Poster prezentacija na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Rovinj, Hrvatska.