dr.sc. Zrinka Jelaska, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 17
Soba
B-024
Telefon
01/4092074
E-mail
zjelaska@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju, a na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala kroatistiku i fonetiku, magistirala iz fonetike, a doktorirala iz područja filologije (jezikoslovlje). U SAD pohađala je lingvistička predavanja na četiri sveučilišta (Connecticut i MIT, Michigan i Stanford). Dvije godine radila je kao srednjoškolski profesor, a od 1983. radi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sada kao redoviti profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku. Tri godine bila je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju. Održavala je predavanja i seminare i na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu (FPN, ERF, AKFU, Hrvatski studiji). Godinu dana bila je gostujući profesor na Sveučilištu u Zadru, a pet godina na Sveučilištu u Mostaru u BiH. Dva je puta po godinu dana kao Fulbrightov stipendist predavala hrvatski jezik u SAD (Odsjek za lingvistiku Sveučilišta Connecticut i Odsjek za slavistiku Sveučilišta Michigan), a dvije godine u na Slavističkome institutu Sveučilišta u Koelnu. Bila je mentor u izradi pedesetak diplomskih radova, dva magistarska, pet kvalifikacijskih doktorskih i sedam doktorskih radova. Sada je mentor u nekoliko domaćih i jednomu dvojnomu doktoratu. Održava nastavu na nekoliko doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na Lingvistici, Kroatistici, Hrvatskoj kulturi i Glotodidaktici (kojoj je voditeljica od 2013) na matičnome fakultetu i interdisciplinarnome doktorskome studiju Jezik i kognitivna neuroznanost, u čijem je osnivanju sudjelovala. Stručno se usavršavala na različitim radionicama, skupovima i stručnim boravcima u zemlji i inozemstvu posebno u području lingvistike, kroatistike, dvojezičnosti, višejezičnosti, jezičnoga obrazovanja, procjenjivanja jezičnoga znanja.Tri godine bila je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju matičnoga fakulteta. Objavila je jedanaest knjiga i devedesetak znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Održala je oko sto i trideset izlaganja na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (od toga jedanaest pozvanih). Bila je član organizacijskoga odbora deset znanstvenih skupova. Osnovala je i HIDIS, prvi međunarodni znanstveni skup posvećen inojezičnome hrvatskome. Bila je voditeljicom triju znanstvenih projekata MZOŠ, jednoga sveučilišnoga projekta i dva bilateralna. Sudjelovala je u sedam drugih domaćih znanstvenih projekata i šest međunarodnih projekata. Članica je uredništva Suvremene lingvistike od 1991. Godine 2005. osnovala je Lahor, jedini znanstveni časopis koji je od početka usmjeren (i) na hrvatski kao ini jezik i njegova je glavna urednica. Osnovala je i Biblioteku KROATINI (HFD) i Odjel za hrvatski kao ini jezik. Voditeljica je Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta u Zagrebu od 1993. Članica je Hrvatskoga filološkoga društva (HFD), četiri je godine bila njegovom predsjednicom te Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL. Sada je ili je bila članica i nekoliko međunarodnih društava: SLE, SCLA, AILA, EUROSLA. Članica je Povjerenstva za doktorske teme i programe Sveučilišta u Zagrebu. Bila je član ili predsjednica brojnih stručnih tijela za hrvatski jezik MZOŠ-u, NCVVO, AZOO (Odbor za lektorate, Vijeće za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Državno povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika, HNOS, Državna matura - radna skupina za Hrvatski jezik, Hrvatski kao ini jezik B2... Održala je jedanaest javnih predavanja u inozemstvu, od toga pet pozvanih. Održala je stotinjak javnih predavanja i izlaganja u Hrvatskoj. Na HRT-u povremeno surađuje gostovanjima ili prilozima te kao jezični savjetnik. Govori engleski i njemački, služi se francuskim, švedskim, talijanskim, srpskim, češkim i slovačkim. Prevodila je stručne tekstove, filmova, tv-serije. Povremeno naizmjenično i istovremeno prevodi s engleskoga.

Znanstvena su joj istraživanja usmjerena na hrvatski jezik u okviru nekoliko lingvističkih, psiholingvističkih i interdisciplinarnih područja: fonologiju, morfologiju, semantiku (posebno sinonime i bliske značenjske odnose), rječnik boja, jezični razvoj od prijerodnoga razdoblja, ovladavanje inim jezikom (stranim, nasljednim, drugim), višejezičnost, hrvatske biblijske prijevode, jezično obrazovanje i procjenjivanje jezičnoga znanja. Objavila je jedanaest knjiga i više od stotinu znanstvenih radova.
1. KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA - Objavila dvanaest knjiga. Tri su znanstvene monografije: Generativni opis konjugacijskih oblika, Fonologija hrvatskoga jezika ̶ glasovi, slogovi, naglasci; Hrvatski kao drugi i strani jezik. Ostale su različiti jezični priručnici: udžbenik Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika, vježbenica iz Fonetike i fonologije, Zaviri - mali zavičajni rječnik hrvatskoga jezika, u kojoj je suurednik, te pet e-rječnika uz početni udžbenik hrvatskoga kao stranoga jezika (hrvatsko-englesko-hrvatski, hrvatsko-talijansko-hrvatski, hrvatsko-španjolsko-hrvatski, hrvatsko-njemačko-hrvatski, hrvatsko-slovačko-hrvatski), a jedna je ispitni katalog Hrvatski kao ini jezik na razini B2 u suautorstvu.Surađivala je u izradi dvaju trojezičnih rječnika (rječnici hrvatskoga, gradišćanskohrvatskoga i njemačkoga.
Objavila je trideseti pet poglavlja u dvadeset i sedam knjiga koje su uredili drugi, od toga na engleskome u četiri inozemne knjige i jedan na njemačkome uglednih izdavača.
Objavila je i nekoliko skripta za protrebe učenja hrvatskoga kao inoga jezika.
2. ZNANSTVENI ČLANCI - Objavila je dvadeset i šest radova u zbornicima, od toga devet u inozemnima. Objavila je pedesetak znanstvenih članaka u časopisima.
3. STRUČNI RADOVI - Objavila je sedamdesetak stručnih radova (članci, prikazi, natuknice u enciklopediji), pet skripta za potrebe nastave inojezičnoga hrvatskoga,
4. ZNANSTVENI SKUPOVI - Održala je oko sto i dvadeset izlaganja (tridesetak na engleskome) na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (od toga jedanaest pozvanih). Bila je član organizacijskoga odbora deset znanstvenih skupova. Osnovala je i HIDIS, prvi međunarodni znanstveni skup posvećen inojezičnome hrvatskome koji se održava svake druge godine.
5. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI - Bila je voditeljicom triju znanstvenih projekata MZOŠ s temom hrvatskoga jezika, kao materinskoga i inoga jezika, jednoga sveučilišnoga projekta i dva bilateralna. Sudjelovala je u osam drugih domaćih znanstvenih projekata i šest međunarodnih projekata.
6. UREDNIŠTVA I VODITELJSTVA - Članica je uredništva Suvremene lingvistike od 1991. Godine 2005. osnovala je Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, jedini časopis koji je od početka usmjeren (i) na hrvatski kao ini jezik i njegova je glavna urednica.
Osnovala je i Biblioteku KROATINI (HFD) s dva niza, u prvome (Kroatini) urednicom je Hrvatsko-njemačkome rječniku jezikoslovnih naziva i Njemačko-hrvatskome rječniku jezikoslovnih naziva, a u drugome (KroatINI) leksičkoga priručnika i nekoliko dvojezičnih e-rječnika uz njega.
7. POPULARIZACIJA ZNANOSTI - Održala je jedanaest javnih predavanja u inozemstvu, od toga pet pozvanih: Sveučilište Bloomington u SAD-u, Sveučilište Cornell u SAD-u; skopsko Sveučilište Kiril i Metod u Makedoniji, Sveučilište Justusa Liebiga u Giessenu u Njemačkoj, Sveučilište Regensburg u Njemačkoj.
Održala je devedesetak javnih predavanja i izlaganja u Hrvatskoj: Zagrebački lingvistički krug, vijeća i savjetovanja profesora hrvatskoga jezika.
Na HRT-u povremeno surađuje gostovanjima ili prilozima te kao jezični savjetnik.