mr.sc. Jana Jurčević, asist.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
srijeda 09:30-11:00 sati
Soba
B-005
Telefon
2066/ 4092 066
E-mail
jjurcevi@ffzg.hr

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za lingvistiku i Odsjeku za sociologiju. U diplomskom radu iz područja lingvistike obradila temu komunikacije posredstvom računala, pod naslovom „Svakodnevna i neformalna komunikacija u računalno posredovanom diskursu: Instant Messaging“. Uz pružen teorijski okvir, u radu je izvršena konverzacijska analiza (Liddicoat, Garfinkel, Goffman) i pragmalingvistička analiza (Grice, Leech, Austin, Searle) prikupljenog korpusa razgovora putem IM-a, s osnovnim ciljem prikazivanja prilagodbe hrvatskog jezika internetu kao novom komunikacijskom mediju. Na Odsjeku za sociologiju diplomirala s temom „Izgradnja virtualnog identiteta i upravljanje impresijama: Upotreba fotografija na društvenim mrežama“. Od rujna 2012. godine zaposlena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao asistent na Odsjeku za lingvistiku (katedra za primijenjenu lingvistiku), gdje sudjeluje pri izvođenju kolegija „Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji“, „Lingvistika i njezini dijalekti" i "Primijenjena lingvistika". Sudjelovanje u izvođenju kolegija "Analiza diskursa" trajalo je dvije akademske godine (2014./2015 - 2015./2016.) i "Semantika razumijevanja" (2014./2015.) Akademske godine 2012./2013. upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Područja interesa: sociolingvistika, analiza diskursa, pragmalingvistika, računalno posredovana komunikacija, filozofija jezika, semiologija

Radovi u postupku objavljivanja


1. Jurčević, Jana. Discourse Markers in Computer-mediated Communication: The Case of Abbreviations. // The Intercultural Pragmatics Journal
(rad izložen na 7. međunarodnoj konferenciji intekulturalne pragmatike: INPRA 2016, Split 10.-12. lipnja 2016.)

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Bertoša, Mislava; Miškulin Saletović, Lucia; Jurčević, Jana.
Koncept vode u reklamama za njegu tijela // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
(rad izložen na Zadarskim filološkim danima 6, održanim od 25.-26-09.2016. u Zadru i Novalji)

2. Bertoša, Mislava; Miškulin Saletović, Lucia; Jurčević, Jana.
Personal Names in Multimodal Advertising Texts // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).
(rad izložen na međunarodnom skupu MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2014, Baja, Mađarska, 19.11.2014.)

3. Jurčević, Jana; Erdeljac, Vlasta.
Položaj i budućnost hrvatskog jezika u Europskoj uniji: jezične debate u javnom diskursu // Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
(rad izložen na 27. međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a: Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, Dubrovnik, 18.-20. travnja 2013.)