dr.sc. Daniela Katunar

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
utorak, 11:00-12:00
Soba
B024
Telefon
+38514092066
E-mail
dkatunar@ffzg.hr

Daniela Katunar rođena je 31. svibnja 1985. godine u Zagrebu. Godine 2004. završila je opću gimnaziju u Zagrebu, a 2008. diplomirala je opću lingvistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (tema diplomskog rada: "Tematska i taksonomska kategorizacija u prvom i drugom usvojenom jeziku", Odsjek za lingvistiku). Tijekom dodiplomskog studija bila je dobitnicom Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007. godine u sklopu kojeg je organizirala i provela studentsko terensko istraživanje pod nazivom "Multimedijski korpus istrorumunjskog". Ujedno je 2008. godine bila dobitnicom Nagrade za izvrsnost u studiju komparativne književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Akademske godine 2008./2009. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. lipnja 2009. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (na projektu Leksička semantika u izradi Hrvatskog WordNeta, MZOŠ 130-1300646-1002) te aktivno sudjeluje u nastavi Odsjeka za lingvistiku na prediplomskom i diplomskom studiju. Ujedno je u periodu od 2010. do 2015. godine bila suradnicom na nekoliko međunarodnih projekata, redom CESAR (Central and South-East European Resources), Let's MT! CIP-ICT-PSP.2009.5.1 Multilingual Web:Machine translation for the multilingual web, NetWords (The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary.approaches to understanding word structure in the languages of Europe) te projektu EoSS (Evolution of Semantic Systems, u suradnji s Max Planck institutom u Nijmegenu). Dobitnica je Fulbright stipendije za akademsku godinu 2014./2015. koju je provela na sveučilištu Princeton u SAD-u. 2015. godine obranila je doktorski rad pod nazivom "Ustroj leksikona u konstrukcijskoj gramatici – primjer prijedloga u hrvatskom jeziku" (mentorica: prof. dr. sc. Ida Raffaelli) čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti i prešla na radno mjesto znanstvenog novaka – poslijedoktoranda na Odsjeku za lingvistiku. Sudjelovala je na trinaest međunarodnih skupova i radionica i objavila deset izvornih znanstvenih radova te je recenzirala nekoliko znanstvenih radova za časopise Suvremena lingvistika i Language Resources and Evaluation (LRE). 2013. godine bila je tajnicom Zagrebačkog lingvističkog kruga, a 2014. godine njegovom voditeljicom. Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=320450

Kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta radila je na znanstvenom projektu Leksička semantika u izradi Hrvatskog WordNeta (MZOŠ 130-1300646-1002, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ida Raffaelli). Ujedno je od 2011. do 2014. godine bila suradnicom na međunarodnom projektu CESAR (Central and South-East European Resources) i od 2010. do 2012. godine na projektu Let's MT! CIP-ICT-PSP.2009.5.1 Multilingual Web:Machine translation for the multilingual web. Ciljevi su projekata bili razrada jezičnih tehnologija i računalnih jezičnih resursa za hrvatski jezik te njihovo povezivanje s resursima drugih europskih jezika. Od 2011. do 2015. godine suradnicom je na međunarodnom istraživačkom projektu umrežavanja NetWords (The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe) financiranom od Europske zaklade za znanost. Od 2012. do 2015. godine suradnica je na projektu EoSS (Evolution of Semantic Systems) u suradnji s Max Planck institutom u Nijmegenu.
Dobitnica je stipendije NetWords (za kratke istraživačke posjete) koju je provela na Sveučilištu u Kopenhagenu (srpanj 2013.godine) te Fulbright stipendije u akademskoj godini 2014./2015. koju je provela na Sveučilištu Princeton u SAD-u. U sklopu obje stipendije razrađivala je projekte vezane uz temu doktorske disertacije "Ustroj leksikona u konstrukcijskoj gramatici - primjer prijedloga u hrvatskom jeziku".
Sudjelovala je na trinaest međunarodnih skupova i radionica te objavila deset izvornih znanstvenih radova. Objavila je i prikaz knjige Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode autora Mateusza Milana Stanojevića u časopisu Suvremena lingvistika.
Sudjelovala je u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova. Kao student-volonter 2008. godine sudjelovala je u organizaciji 6th FASSBL (Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages) i Cognitive linguistics conference: Between Universality and Variation. 2012. godine bila je članica mjesnog odbora međunarodnog skupa Syntax of the World’s Languages koji se održao u Dubrovniku (1. do 4. listopada). U sklopu navedenog NetWords projekta sudjelovala je u organizaciji ljetne škole pod nazivom 1st NetWords Summer School, Interdisciplinary approaches to the Mental Lexicon u Dubrovniku (2. do 6. srpnja 2012.) te u organizaciji radionice pod nazivom 3rd NetWords Workshop: Variation and Adaptation in Lexical Processing u Dubrovniku (19. do 21. rujna 2013.).
Godine 2010. pohađala je ljetnu školu Leipzig Summer School of Typology (od 15. kolovoza do 3. rujna) u organizaciji Sveučilišta u Leipzigu i Max Planck instituta u Leipzigu. Od 6. do 13. lipnja 2011. pohađala je radionicu Evidentiality in Slavic Languages na Sveučilištu u Mainzu. Od 6. srpnja do 2. kolovoza iste godine stručno se usavršavala na Linguistic Society of America Summer Institute na Sveučilištu u Coloradu, Boulder. U srpnju 2012. godine stručno se usavršavala u ljetnoj školi organiziranoj u Dubrovniku pod nazivom NetWordS Summer School: Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon. Akademske godine 2014./2015. stručno se usavršavala na Sveučilištu Princeton u SAD-u u sklopu Fulbright stipendije.