dr.sc. Gordana Keresteš, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru, uz najavu e-mailom
Soba
C 308
Telefon
01 6120 100
E-mail
gkereste@ffzg.hr

Gordana Keresteš rođena je 1965. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je psihologiju (1989.) te stekla magisterij (1995.) i doktorat (1999.) društvenih znanosti, polje psihologija. Radnu karijeru počela je u Centru za socijalni rad Zlatar Bistrica. U Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 1990. godine. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2001., izvanrednog profesora 2007. te redovitog profesora 2012. godine. Nositeljica je više kolegija iz razvojne psihologije na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije te doktorskom studiju glotodidaktike. Uz njezino mentorstvo obranjeno je pedesetak diplomskih radova, tri magistarska specijalistička rada i četiri doktorske disertacije. Sudjelovala je u radu šest projekata financiranih od Ministarstva znanost, obrazovanja i sporta RH, od kojih je dva vodila. Vodila je i hrvatski dio dva međunarodna znanstvena projekta o razvoju vještina čitanja i pisanja, čiji je nositelj Sveučilište u Göteborgu, Švedska. Objavila je nekoliko knjiga te četrdesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima (npr. Anthrozoos, Croatian Journal of Education, Croatian Medical Journal, Društvena istraživanja, European Journal of Personality, International Journal of Behavioral Development, Journal of Child and Family Studies, Journal of Early Adolescence, Journal of Happiness Studies, Psihologijske teme, Scandinavian Journal of Psycholgy, Suvremena psihologija). Održala je velik broj izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao predsjednica ili članica programskog i organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih psihologijskih skupova. Recenzirala je desetak znanstvenih i stručnih knjiga. Povremeni je recenzent za više znanstvenih časopisa (npr. Child Abuse and Neglect, Društvena istraživanja, European Journal of Social Psychology, European Review of Applied Psychology, Human Relations, Journal of Child and Family Studies, Journal of Happiness Studies, Perceptual and Motor Skills, Psihologijske teme, Review of Psychology, Revija za socijalnu politiku, Suvremena psihologija). Članica je Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija. Obnašala je više funkcija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Vijeća za djecu Vlade RH u više mandata te Hrvatskog psihološkog društva, Sekcije za psihologiju obitelji, braka i partnerstva HPD-a, International Society on Early Intervention, European Association of Personality Psychology i European Society for Developmental Psychology.

Glavni istraživački interes Gordane Keresteš usmjeren je na odnose roditelja i djece, njihove determinante i učinke tih odnosa na dobrobit i razvoj djece i roditelja, osobito u razdoblju djetetove adolescencije. U istraživanju ovih pitanja u novije vrijeme primjenjuje longitudinalni pristup. Bavi se i istraživanjem usvajanja vještina čitanja i pisanja te faktora uključenih u razvoj teškoća čitanja. Ranije je istraživala učinke rata na dječje agresivno i prosocijalno ponašanje i zaštitnu ulogu roditeljskog ponašanja u toj povezanosti. Istraživala je i karakteristike ranog temperamenta te ulogu kućnih ljubimaca u emocionalno-socijalnom razvoju. Vodila je znanstvene projekte Rat, dječje socijalno ponašanje i uloga obitelji (1998.-2001.) i Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju (2006.-2012.) te hrvatski dio međunarodnog projekta Manifestations of dyslexia: Cross-linguistic studies of the development of reading and writing (2009.-2013., voditelj projekta prof. dr. Erland Hjelmquist, University of Göteborg, Sweden). Trenutačno, zajedno s dr. sc. Irmom Brković, vodi hrvatski dio međunarodnog projekta Writing a text: Computerized training of children with dyslexia in Sweden and Croatia (2014.-2015., voditelji projekta prof. dr. Erland Hjelmquist i prof. dr. Tomas Tjus, University of Göteborg, Sweden). Sudjelovala je kao istraživač i u znanstvenim projektima Psihički i neurofiziološki razvoj djeteta (1990.-1991.), Djeca u ratu (1991.-1996.), Dugoročni utjecaji rata na psihosocijalnu prilagodbu djece i škola kao izvor podrške (1997.-2000.) te Odrednice roditeljskog ponašanja (2002.-2006.). Predstavnica je Hrvatske (članica Management Committee) za COST projekt IS1401 Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network (2014.-2018., predlagatelj prof. dr. Rui Alves, Sveučilište u Portu, Portugal).