dr.sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
srijeda 12,30-14,00 sati
Soba
B-209
Telefon
01-4092-109
E-mail
zkovac@ffzg.hr

Zvonko Kovač (r. 1951.) je gimnaziju je završio u Čakovcu, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim u svojstvu nastavnika u svim zvanjima, na matičnom je fakultetu djelovao kao voditelj južnoslavističkih katedri, suosnivatelj studija južne slavistike te kao pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, a sada je predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti. Bio je na istraživačkim stipendijama A. von Humboldt, Basileus i dr. Na novom studiju južne slavistike, kao i na zagrebačkom doktorskom studiju, uz predavanja iz poredbeno-južnoslavističke problematike i interkulturne povijesti književnosti, redovito održava nastavu iz novije slovenske te suvremene bosanske i južnoslavenske međukulturne književnosti. Bio je do sada mentor za pet završena magisterija, deset završenih doktorata te za više desetaka diplomskih radova. Povremeno je predavao i na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše na lektoratu u Göttingenu te kao gost-profesor na Rijeci), a u posljednje doba surađuje sa slavističkim središtima u Ljubljani, Mariboru, Novom Sadu, Hamburgu, Halleu i Kopru, Baselu, i dr. Od ak. god. 2013./14. pročelnik je Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti. U svojim istraživanjima, osim pojedinačnim piscima iz južnoslavenskih književnosti, posebno se bavio pitanjima interpretacije književnosti i esejistike, metodologijom povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom i sl. Bio je voditelj više znanstvenih projekata. Uredničke poslove je obavljao ili obavlja u časopisima Filološke studije, Kaj, Kolo, Poznańskie Studia Slawistyczne, i dr. Piše i objavljuje književnu kritiku i poeziju od studentskih dana. Autor je petnaestak autorskih knjiga te više desetaka znanstvenih i stručno-kritičkih članaka.

Bibliografija radova u posljednjih 5 godina:

http://koha.ffzg.hr/bibliografija/779.html

Područja znanstvenoga interesa:

- južnoslavenske književnosti, međukulturna književnost
- književnosti bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezičnog područja
- suvremena slovenska književnost
- metodologija povijesti književnosti, teorija interpretacije književnosti
- poredbena (regionalna) povijest književnosti, interkulturna znanost o književnosti, međuknjiževna tumačenja
- književna kritika i esejistika (kritička recepcija, međuknjiževna kritika)
- hrvatska kajkavska književnost

Tabelarni prikaz važnije znanstvene i nastavne djelatnosti:

- 1981. magistar književnosti (magistarski rad: Srpski i hrvatski međuratni književni esej (Rastko Petrović i Tin Ujević), izabran u zvanje znanstvenog asistenta na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti
- 1987. doktor društveno humanističkih znanosti, područje filologije (doktorski rad: Poetika Miloša Crnjanskog – Strukturalno-semantički aspekti)
- 1988. docent za znanstveno područje filologije na Odsjeku za jugoslavenske jezike i književnosti
- 1990./91. istraživačka stipendija A. von Humboldt na Sveučilištu u Göttingenu (R. Lauer)
- 1994. znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik, upisan u registar znanstvenih radnika pod brojem 76065
- od 1995./96. na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, izabran u zvanje izvanrednog profesora, boravi u Ljubljani i Mariboru na ljetnim tečajevima, stručnim i znanstvenim skupovima
- 2000./01.-2001./02. pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
- 2001. izabran za redovitog profesora (12. prosinca), 2002. potvrđen od Senata (12. veljače)
- 2002.-2006. voditelj nacionalnog projekta Moderne teorije povijesti književnosti te suvoditelj bilateralnog projekta Slovenska i hrvatska književnost kao susjedne književnosti (2 godine)
- 2003. istraživačka stipendija A. von Humboldt na Seminaru za slavensku filologiju i Centru za komparatističke studije (R. Lauer, W. Frick) na Sveučilištu u Göttingenu
- 2006. (28. rujna) izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, 2007. potvrđen od Senata 13. veljače 2007.
- 2007.- 2014. voditelj projekta Interkulturna povijest književnosti – Eko-kulturni identitet južnoslavenskih književnosti te suvoditelj bilateralnog projekta Hrvatska i slovenska književnost kao susjedne književnosti (i njihovo proučavanje na fakultetima)
- 1995.-2005. povremeni izvoditelj kolegija iz poredbeno-južnoslavističke problematike ili interkulturne povijesti književnosti na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Osijeku, Tuzli i Ljubljani
- 2005.-2014. stalni nositelj i izvoditelj kolegija na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, nositelj kolegija na Doktorskom studiju kroatistike i Doktorskom studiju hrvatske kulture, kao i povremeni konzultativni izvoditelj nastave na poslijediplomskim studijima u Ljubljani, Kopru i Mariboru (član povjerenstava za obranu doktorata)
- 2005.-2014. mentor za 5 završena magisterija i 10 završenih doktorata i 4 doktorata u izradi te za više desetaka diplomskih radova
- 2006.-2014. gostovanja (pojedinačna predavanja) i suradnja sa slavističkim središtima u Göttingenu, Beogradu, Halleu, Hamburgu, Tuzli, Sarajevu, Novom Sadu, Ljubljani, Kopru, Mariboru, Grazu, Sofiji, Parizu, Baselu, i dr.
- urednički poslovi u časopisima Filološke studije, Kaj, Kolo, Poznańskie Studia Slawistyczne, i dr.