mr.sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail