dr.sc. Barbara Kryžan-Stanojević, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
bkryzan@ffzg.hr

Rođena je u Poljskoj 1947. godine. Maturira 1965. te upisuje ruski jezik na Pedagoškom veleučilištu u Varšavi. Diplomira iz metodike ruskoga jezika. Godine 1968. upisuje studij srpsko-hrvatskoga i poljskoga jezika na Varšavskom sveučilištu. Magistrira 1973. godine, s temom: Strukturalna i semantyczna analiza czasowników ruchu w języku polskim i serbsko-chorwackim. Od 1974. radi u Poljskoj akademiji znanosti (PAN), gdje je 1983. godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom Zagadnienia predykacji imiennej w języku polskim, słoweńskim i serbsko-chorwackim. Godine 1983. s obitelji se doseljava u Koprivnicu, gdje se zapošljava u Podravci. Od 1987. radi u znanstvenoj knjižnici Instituta za unapređenje i razvoj kojoj postaje voditelj. Godine 1993. javlja se na natječaj raspisan na mjesto lektora na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao lektor do 2007. kada prelazi u znanstveno nastavno zvanje docenta. Godine 2011. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora a 2012. godine odlazi u mirovinu. Godine 2002. odlikovana je odličjem poljskog Ministra kulture i narodne baštine Zaslužan za promidžbu poljske kulture.

Aktivno se bavi znanstvenim radom i to prije svega sociolingvistikom (mali jezici, jezik i globalizacija, jezični identitet), glotodidaktikom (poljski kao strani jezik za hrvatskoga studenta), te pitanjima prevođenja na srodni jezik (prevođenje odnosno neprevodljivost gramatičkih kategorija). Izlagala je na brojnim znanstvenim skupovima i savjetovanjima u zemlji i inozemstvu (Poljska, Francuska, Njemačka, Srbija, Slovenija).
Mentor je dvadesetak diplomskih radova iz područja lingvistike.
Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata (Słownik pojęć polityczno-społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej u Institutu poljskoga jezika Varšavskog sveučilišta, te istovjetan projekt u Université Nancy 2 u Nancyju (Francuska) pod nazivom Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d'Europe centrale et orientale. Trenutno je voditelj projekta MZOŠ Suprotstavljanje globalizacije jezika i kultura te suradnik na projektu 130-1301044-1043 u okviru kojega je organizirala dva znanstvena skupa sa sudjelovanjem stranih izlagača.
Od 1993. do 1999. godine je vanjski suradnik međunarodne slavističke jezikoslovne bibliografije (Warszawa). Član je međunarodnog društva nastavnika poljskoga jezika Bristol, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Matice hrvatske.
Objavila je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova te niz prikaza i recenzija. Osim didaktičkim radom bavi se prevođenjem znanstvenih radova, a u slobodno vrijeme i prevođenjem književnosti. Vodila je kolegije:Povijest poljskog jezika, Poljski dijalekti i sociolekti,Kognitivizam i prevođenje,Metodologija jezikoslovnog znanstvenog rada, Kultura poljskog jezika, Sociolingvistika, Ekolingvistika