dr.sc. Anita Lauri Korajlija, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtkom, prema dogovoru
Soba
C-318
Telefon
4092089
E-mail
alauri@ffzg.hr

Anita Lauri Korajlija 1994. godine upisala je studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine te iste godine upisala je poslijediplomski studij psihologije, završivši ga uspješnom obranom magisterija 2004. godine. U ožujku 2010. godine obranila je doktorsku dizertaciju s temom „Perfekcionizam i anksiozna osjetljivost kao rizični faktori za razvoj anksioznih smetnji: Kvantitativna i kvalitativna studija“ pod mentorstvom prof. dr. Nataše Jokić-Begić. Nakon diplome sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih programa izobrazbe. Od studenog 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje znanstvenog suradnika 2011. godine, a u zvanje docenta 2012. godine. U preddiplomskim, diplomskim i specijalističkim programima studija psihologije sudjeluje u nastavi na više kolegija. Pod njezinim mentorstvom obranjen je veći broj diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju. Sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao koordinator Savjetovališta te kao savjetovatelj. Surađivala je na više projekata Hrvatskog saveza slijepih te Autonomne ženske kuće, održala je predavanja i radionice na stručnim skupovima psihologa, liječnika i farmaceuta. Članica je društva Članica je međunarodnog udruženja za istraživanje stresa i anksioznosti, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapeute i Hrvatske psihološke komore.

Od studenog 2001. godine Anita Lauri Korajlija zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2010. godine.
Tijekom rada na Odsjeku za psihologiju radila je kao znanstveni novak na tri istraživačka projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:
Od 2001.-2003. - Psihosocijalna prilagodba djece nakon rata i podrška škole – voditeljica projekta prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović
Od 2003.-2006. - Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti – voditeljica projekta prof. dr. sc. Meri Tadinac
Od 2006. - Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi, te program Psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi: rizični i zaštitni čimbenici – voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.
Objavila je više od petnaest znanstvenih radova u kategoriji A1 i A2. Podnijela je više priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima.
Povremeni je recenzent časopisa Psihologijske teme, Review of Psychology, Croatian Medical Journal, Kinesiology, Medica Jaderina, Socijalna psihijatrija, Primenjena psihologija.
U rujnu 2011. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.