dr.sc. Marko Liker, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Ponedjeljkom 14:00 - 15:30 ili e-mailom
Soba
B-317
Telefon
2289
E-mail
mliker@ffzg.hr

Marko Liker radi kao docent na Odsjeku za fonetiku. Rođen je 14. studenog 1976. u Sisku. Osnovnu školu završio je u Petrinji, a Jezičnu gimnaziju u Sisku. Obranivši diplomski rad pod naslovom Analiza govora ”Sanjam” Martina Luthera Kinga, ml. 2001. godine, završio je studij engleskog jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2002. do 2009. na poslijediplomskom je znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Kvalifikacijski je rad obranio 2005., a 16. studenoga 2009. godine doktorirao obranivši disertaciju Elektropalatografska metoda u opisu izgovora glasnika. Od 1. rujna 2001. radi kao znanstveni novak na projektu Produkcija i percepcija govora te sudjeluje na drugim istraživačkim projektima. 25. svibnja 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku. Od 2012. godine voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Proizvodnja i percepcija govora. Radio je kao istraživač na dva međunarodna istraživačka projekta. Sudjeluje u nastavi na poslijediplomskoj (dva seminara i vježbe), diplomskoj (Istraživanje proizvodnje govora, Proizvodnja govora (NM)) te preddiplomskoj razini (Akustička fonetika, Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe, Fonetska transkripcija + Govorne vježbe, Koartikulacija, Govorne vježbe 3). Sudjelovao je i u nastavi na kolegijima na drugim fakultetima (Edukacijskorehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Usavršavao se na Sveučilištu Queen Margaret u Edinburghu 2005. godine. Od 2007. do 2008. radio je na projektu EdSST u okviru Marie Curie Short-Term Fellowship programa na Sveučilištu Queen Margaret i na Sveučilištu Edinburgh. Istraživački surađuje i s istraživačima iz Sveučilišta Cork u Irskoj. Za svoj je rad primio nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Njemačkog istraživačkog vijeća kao potporu sudjelovanju na 16. međunarodnom kongresu fonetskih znanosti u Saarbruckenu, te Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. Od 2005. bio je izvršni tajnik u časopisu Govor, a od 2010. u tom je časopisu glavni tajnik. Objavio je preko 20 znanstvenih radova, od toga 6 u Current contents (CC) publikacijama. Aktivno je sudjelovao na preko 20 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 2013. do 2015. bio je pročelnik Odsjeka za fonetiku.