dr.sc. Goranka Lugomer Armano, v. pred.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail