dr.sc. Dubravka Maleš, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorak:12,30-13,30; četvrtak: 12,30-13,30
Soba
C-225
Telefon
01 4092 186
E-mail
dmales@ffzg.hr

• rođena u Zagrebu • završila osnovnu školu i gimnaziju u Zagrebu • 1976. godine diplomirala pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu • 1983. godine doktorirala na temi "Utjecaj odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima na stavove djece prema ulogama različitih spolova" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu • 1976. primljena na radno mjesto asistentice na Katedri za sistematsku pedagogiju u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje i danas radi • 1984. izabrana za znanstvenog suradnika i docenta • 1990. izabrana za višeg znanstvenog suradnika i izvanrednog profesora • 1998. izabrana za znanstvenog savjetnika i redovitog profesora • 2003. izabrana za redovitog profesora u trajnom zvanju • sudjeluje (ili je sudjelovala) u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, osim na matičnom fakultetu, na Učiteljskoj akademiji odnosno današnjem Učiteljskom fakultetu (studij za predškolski odgoj, poslijediplomski stručni studij, poslijediplomski doktorski studij), Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (poslijediplomski doktorski studij) i Pravnom fakultetu u Zagrebu (poslijediplomski stručni studij iz područja prava djeteta) te za potrebe nastave izradila programe kolegija • nositeljica ili suradnica u znanstvenim i stručnim projektima, u matičnoj i drugim ustanovama Od 2005. – 2014. voditeljica znanstvenog projekta koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom „ Nove paradigme ranog odgoja“ • obnašala niz funkcija na Fakultetu - prodekanica za znanost na Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1994.-1998.), pročelnica Odsjeka za pedagogiju u dva mandata(1989.-1991.; 2008-2010), više godina bila zamjenica pročelnika Odsjeka za pedagogiju i zamjenica voditelja Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije • aktivno sudjelovala u radu više od pedeset znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu • u cilju stručnog usavršavanja boravila u Stockholmu (1980.), Petrogradu i Moskvi (1990.), Bergenu (1994.), Soestu (1994.), Tel Avivu (1995.), Los Angelesu, Calabasasu i Washingtonu (1997.) • autor ili koautor 9 knjiga (od kojih su tri objavljene na engleskom jeziku) te više od 100 znanstvenih i stručnih radova • česti predavač odgajateljima, nastavnicima, roditeljima, pedagozima, socijalnim radnicima i liječnicima kako u gradu Zagrebu tako i u ostalima dijelovima Hrvatske • radi na popularizaciji struke te u tom smislu sudjeluje u nizu radio i TV emisija, sudjeluje na tribinama namijenjenim širem krugu publike, gostuje kao pozvani predavač u mnogim institucijama te objavljuje popularno pisane članke u tisku namijenjenom širokom krugu čitalačke publike • dobitnica nagrade "Kata Pejnović" (1990.) za rad na unapređivanju obiteljskog odgoja, godišnje "Nagrade Ivana Filipovića" za 1994. godinu za rad na unapređivanju pedagoške teorije i prakse, te Nagrade za unapređivanje prava djeteta u kategoriji nagrade za životno djelo u 2006. godini • inicijatorica pokretanja i glavna urednica stručno-znanstvenog časopisa Dijete i društvo (od 1999. do njegova ukidanja 2012.) čiji je cilj promicanje prava djeteta • glavna i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Napredak (od 2002. – 2005.) koji objavljuje radove iz područja odgoja i obrazovanja, a izdaje ga Hrvatski pedagoško-književni zbor • glavna urednica stručnog časopisa Zrno (od 1994. do danas) koji objavljuje stručno pisane članke namijenjene odgajateljima i učiteljima, a izdaje ga Zrnoprint, d.o.o. iz Zagreba • članica uredništva znanstvenog časopisa Pedagogijska istraživanja (od 2011. do danas)

Od 1995-98. bila koordinator za međunarodnu znanstvenu suradnju na Filozofskom fakultetu- Pedagogijske znanosti.

Zamjenica voditelja doktorskog studija.

Bila voditeljica ili suradnica u više projekata u matičnoj i drugim ustanovama.

Stanje i projekcija teorije i metodologije znanstvenog rada u odgoju i obrazovanju (Voditelj projekta: prof. dr. sc. V. Mužić).

Program osposobljavanja i usavršavanja nastavnika za odgojni rad u području humanizacije odnosa među spolovima (Voditelj projekta: prof. dr. sc. A. Vukasović).

Sistem i program stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnika za rad u području planiranja obitelji (Voditelj projekta: prof. dr. sc. A. Vukasović).

Efikasnost različitih odgojnih metoda u radu s djecom i omladinom kod kojih se javljaju teškoće u razvoju (Voditelj projekta: prof. dr. sc. R. Peašinović).

Analiza stanja i putovi unapređivanja predškolskog odgoja (Voditelj projekta: prof. dr. sc. A. Miljak).

Pojavni oblici poremećaja u ponašanju djece u predškolskim ustanovama i uvjeti života u obitelji (Voditelj projekta: prof. dr. sc. M. Singer, Fakultet za defektologiju).

Unutarnja (pedagoška) reforma osnovne škole i priprema naobrazbe za 21. stoljeće (M. Matijević)

Futurologijske osnove odgoja i obrazovanja (Voditelj projekta: prof. dr. sc. V. Mužić).

Konstituiranje kritičke teorije odgoja i obrazovanja (V. Mužić, J. Pivac)
Inovacijska škola (voditelj projekta M. Matijević, 1991.-1993.)

Pluralizam u osnovnim školama (voditelj M. Matijević, 1994.)

Istraživanje i briga za izbjeglice - Pilot studija antopoloških i psihodinamskih aspekata. Nositelj projekta je Institut za antropološka istraživanja.(UNESCO). Voditelji međunarodnog projekta: prof. dr. sc. P. Rudan i prof. dr. sc. D. Maleš (1995-1996).

Obrazovanje za mir i ljudska prava u hrvatskim osnovnim školama (voditeljica V. Spajić-Vrkaš; UNESCO i Hrvatska komisija za suradnju s UNESCO-om), 1996-1999.

Rani razvoj djeteta (voditeljica D. Maleš). UNICEF, Ministarstvo prosvjete i športa RH i Filozofski fakultet-Pedagogijske znanosti, 1996-2001.

Nove paradigme ranog odgoja (voditeljica projekta - od 2007- 2014., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)


Sudjelovala u radu više desetaka domaćih i međunarodnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Bila članica znanstvenog ili programskog odbora više znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Npr.

- članica organizacijskog odbora Međunarodne konferencije o ljudskim pravima i demokratizaciji. Dubrovnik, 8-10. listopada 2001.

- članica programskog odbora znanstveno stručnog skupa Etika istraživanja s djecom. Organizator: Vijeće za djecu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb, 2002.

- članica organizacijskog odbora Sabora pedagoga RH, 2003.

- članica programskog odbora konferencije «Borba protiv ovisnosti – borba za zdravu obitelj». Pula, 2004.

- članica programskog odbora znanstvenog okruglog stola „Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma. Trakošćan, 30. lipnja 2007.

- članica znanstvenog odbora Europske konferencije OMEP 2013, „Igra u ranom djetinjstvu“

Prevela znanstveni članak s engleskog
Olweus, D. Nasilje u školi - temeljne činjenice i pristup njegovu rješavanju. Napredak. 136: 1995, br. 1, str. 23-34.

Bila gostujući znanstvenik na visokoškolskim ustanovama u Trstu, Stockholmu (1980), Lenjingradu (1990), Bergenu (1994), Soestu (1994), Calabasasa, Washington, Los Angeles (1997).

Uredništvo znanstvenih časopisa
Glavna i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Napredak (2002.-2005.)
Glavna urednica znanstveno-stručnog časopisa Dijete i društvo (od 1999. – 2012. kada časopis prestaje izlaziti)
Član uredništva znanstvenog časopisa Pedagogijska istraživanja (od 2009.)