Irina Mironova Blažina, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
utorak, 12:30-13:30
Soba
B-204
Telefon
6120-103
E-mail
imironov@ffzg.hr

Rođena je 1961. godine u Moskvi (Ruska Federacija). Godine 1979. upisala je studij slavistike Filološkog fakulteta Moskovskog državnog sveučilišta Lomonosov (MGU) u Moskvi, studijske grupe: Ruski jezik i književnost i Poljski jezik i književnost. Diplomirala je 1984. godine, stekavši zvanje profesora ruskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti. Nakon stjecanja diplome, od 1984. do 1993, radila je kao lektor i viši lektor na Katedri za slavenske jezike Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO). Od godine 1993-1999. - strani lektor za ruski jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1999. godine prešla je na stalno radno mjesto lektora za ruski jezik na istom Odsjeku. U status višeg lektora za ruski jezik izabrana je 2003. godine, a posljednji reizbor bio je 2013. godine.

Popis objavljenih radova

Stručni radovi

1. Пища, Strani jezici, XXIII. (1994), br. 3-4, Zagreb. Stručni članak. Primljen 28.2.1995.UDK 371.3:808.2:641/642, str. 213-218.
2. Tvorbeni tipovi pridjeva umanjenica u slavenskim jezicima, Zbornik HDPL Primijenjena lingvistika danas, Zagreb, 1994, str. 132-136. ISBN 953-96391-0-7
3. Праздники, обычаи и обряды у русских, Strani jezici, XXV.(1996), br. 3-4, Zagreb. Stručni članak. Primljen 5.12.1996. UDK 39(=82):808.2:882, str. 206-211.
4. Vera Hruš, Спутник, Školska knjiga, Zagreb 1997. ISBN 953-0-40110-8 (stručni konzultant i lektor)
5. Выражение отрицания в русском языке, Strani jezici, 31 (2002), br. 1-2, Zagreb. Stručni članak. Primljen 10.4.2002. UDK 811.161.1'367.321, str. 65-71.
6. Osmojezični enciklopedijski rječnik, 4 (Ne – O), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002. ISBN 953-6036-55-X
7. Žargon u nastavi ruskog jezika, u: Suvremena kretanja u nastavi stranog jezika. Zbornik, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb-Rijeka, 2004, str. 335-340. ISBN 953-6839-25-3
8. Хорватский разговорник со словарём. Prevela i prilagodila Irina Mironova Blažina. Naklada Ljevak, Zagreb, 2005, str. 1-255. ISBN 953-178-670-4
9. Željka Fink Arsovski, Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Knjigra, Zagreb, 2006 (suradnja na obradi ruskojezičnog dijela rječnika). ISBN 953-7421-00-7
10. Osmojezični enciklopedijski rječnik, 5 (P – Prih), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007. ISBN 953-6036-56-8
11. Osmojezični enciklopedijski rječnik, 6 (Prija-R), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007. ISBN 978-953-268-002-7
12. Osmojezični enciklopedijski rječnik, 7 (S-Š), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2008. ISBN 978-953-268-005-8
13. Osmojezični enciklopedijski rječnik, 8 (T-Ž), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-268-017-1
14. Anita Hrnjak, Шаг за шагом, Knjigra, Zagreb, 2010. (lektoriranje sveučilišnog udžbenika) ISBN 978-953-7421-07-6
15. Antica Menac, Željka Fink, Irina Mironova Blažina, Radomir Venturin, Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Knjigra, Zagreb, 2011. ISBN 978-953-7421-10-6
16. Irina Mironova Blažina, Čovjek i životinje: onomatopejski uzvici u hrvatskom i ruskom jeziku – u tisku, Zbornik: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III., FF-press, Zagreb.


Prijevodi

1. Natalija Vagapova, Skupine glumaca Moskovskoga hudožestvenog teatra u Srednjoj Europi (1920-1930), "Književna smotra" XXXIII/2001, br. 119 (1), str. 29-41.
2. Neda Pintarić, Языковая картина дома в хорватском, польском и русском языках, Filologija Nr. 8, Šiauliu Universitetas, red. Alojzas Gudavičius, Šiauliai (Litva) 2003, str. 86-92.
3. Neda Pintarić, Значение хлеба в хорватской, польской и русской фразеологии, red. Janina Švambaryte-Valužiene (rad s konferencije Historical scripts and local culture), Lucilius, Šiauliai-Ryga, 2004, str. 107-116.
4. Дубровник. Культурно-историческое наследие, Maris Liber, Zadar, str. 1-72.
5. Željka Fink Arsovski, Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Knjigra, Zagreb, 2006. Предисловие, str. 35-40.
6. Tatjana Šor, «Dakle, gospodo, živimo...», Književna smotra, XXXIX/2007, br. 143(1), str. 139-142.
7. Хорватский язык. Urednik akademik Petar Šimunović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007, str. 1-25.
8. Luko Paljetak, Слово друга, Поэзия, Москва, 2010, br. 3-4, str.109- 111.
9. Miha Javornik, Ekologija teksta i ruska kultura 20. stoljeća, „Književna smotra“ XLIV/2012, br. 164-165(2-3), str. 37-43.
10. Stjepan Damjanović, Staroslavenski jezik u slavističkim istraživanjima i sveučilišnoj nastavi, u: Stručak riječima ispunjen. Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, FF-press, Zagreb, 2012. (rezime, str. 45).
11. Damir Horga, Strani akcent u izgovoru hrvatskih studenata ruskoga jezika, u: Stručak riječima ispunjen. Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, FF-press, Zagreb, 2012. (rezime, str. 76).